بهترین همسر دنیا

شنبه 11 شهريور 1396
22:45
golroz

بهترین همسر

بهترین همسر

واقعیت ایــن اســت کــه سبک سنگین کردن ویژگی های همسر آینده و انتخاب بهترین ها کار ساده ای نـیـسـت امــا یک سری از ویژگی ها هستند کــه بنا بر عقل و منطق بهترین بــه شمار می رود.

مشخص ترین معیار زن شایسته خوب شوهرداری است. از حضرت امام باقر (ع) نقل شده اســت کــه فرمودند: «خداوند بر مردان و زنان هــر دو جهاد نوشته اســت جهاد مرد بذل مال و جان اســت تــا کشته شــود و جهاد زن آن اســت کــه بر غیرت و ناراحتیهای شوهر صبر کند».

بنابراین صبر زن در مقابل ناملایمات و ناسازگاری شوهر در حد جهاد شوهر ستوده شده اســت و هم چنین جهاد زن خوب شوهر داری توصیف شده است.

بهترین زنان در توصیف پیامبر اسلام زیباترین آنان هستند کــه کم مهر ترین باشند؛ هم چنین فرمود می خواهید بهترین زنان را معرفی کنم؟ گفتند: آری یــا رسول ا… فرمود: بهترین زنان آنست کــه بچه زیاد می آورد و بــا عاطفه و محبت و عفیف و پوشیده باشد؛ در خانواده اش عزیز و محترم و بــرای شوهر متواضع و فروتن باشد؛ بــا شوهر شوخ و مزاحگر و نسبت بــه دیگران و اغیار مستور و خوددار باشد بــه سخن شوهر گوش فرا دهد؛ فرمانبرداری نماید در خلوت خود را بــرای او بیاراید.

مردی بــه محضر پیامبر اسلام (ص) آمد و گفت: ای رسول خدا؛ همسری دارم کــه چــون بــه خانه می روم بــه پیشبازم می آید و وقتی بیرون می روم بدرقه ام می نماید و اگــر مرا غصه دار ببیند می گوید غم مخور کــه اگــر غم روزی می خوری خداوند آن را بــه عهده گرفته و اگــر بــرای آخرت غم داری و فکر می کنی خداوند بر فکر و غم تو بیفزاید. پیامبر (ص) فرمود: او را بشارت بهشت ده و بــه وی بگو کــه تو یکی از عاملان خداوندی و در هــر روز پاداش 70 شهید بــرای تو خواهد بود (مکارم الاخلاق ج 1 ص 382)

در کتاب تهذیب شیخ طوسی جلد 7 آمده اســت ابی حمزه از جابر انصاری؛ صحابه پیامبر (ص) نقل کــرد کــه شنیدم جابرانصاری سخن می گــفــت از جلسه ای کــه در محضر رسول خدا (ص) داشتند و درباره زنان و فضیلت بعضی از آنان نسبت بــه بعضی دیگر سخن بــه میان آمده بود پیامبر اسلام (ص) فرمود: آیا مایلید از بهترین زنان شما خبر دهم؟ حضار گفتند: بلی یــا رسول ا… ســپــس پیامبر (ص) فرمود بهترین زنان شما زنانی هستند کــه فرزند بــه دنیا آورند و محبوب و پوشیده باشند در بین خانواده خود بــا عزت؛ و نزد شوهرشان متواضع و فروتن باشند بــرای شوهرشان خود را بیارایند و از اغیار خود را بپوشانند و امر شوهر را اطاعت کـنـنـد و خود را در اختیار وی قرار دهند.

آنگاه از رسول خدا (ص) نقل شده اســت بهترین زنان آنست کــه خوشبو و خوش غذا باشد. اگــر خرج کــنــد در راه صحیح و خوب خرج کــنــد و اگــر امساک نماید بــه روش صحیح باشد.

از امام صادق (ع) نقل شده است: بهترین زنان آنست کــه اگــر خشمگین شــود بــه شوهر گوید دست من در دست توست یعنی در اختیار تو هستم بــه بستر خواب نخواهم رفت تــا ایــن کــه از من خشنود شوی.

زن خوب بــه عــنــوان همسر و زوجه مرد آن قدر در اسلام تاکید شده اســت کــه حضرت رسول (ص) فرمود: هیچ مردی بعد از اسلام نفعی بالاتر از همسر مسلمان عایدش نمی شــود کــه چــون بــه او بنگرد مسرور گردد و چــون بــه او فرمانی دهد اطاعت نماید و در نبود شوهر مال او و ناموس خود را حفظ کند.

همسر خوبی باشید!

اما بــرای اینکه همسر خوبی باشید بهتر اســت ایــن توصیه ها را بخاطر داشته باشید :

– نق نزنید و همسر خود را سرزنش نکنید.

– همسر خود را همانگونه کــه هست بــه حال خود بگذارید.

– خرده گیری نکنید و عیبجویی را کنار بگذارید.

– بــه امور کوچک زندگی زناشوئی توجه بیشتری داشته باشید.

– صادقانه بــه تعریف و تمجید پردازید.

– مؤدب باشید.

– یک کتاب خوب راجع بــه جنبه جنسی ازدواج بخوانید.

سعی کنید در زندگی ایــن موارد را سرلوحه قرار دهید

1.قلبتان را از نفرت آزاد کنید.

2.ذهنتان را از نگرانی آزاد کنید.

3.ساده زندگی کنید.

4.بیشتر بخشش کنید.

5.کمتر انتظار داشته باشید.

6- بــه عقاید احترام بگذارید و نگوئید اشتباه میکنند.

7- اگــر در اشتباه هستید؛ بــه آن اعتراف کنید.

شرایط بهترین همسر

شرایط بهترین همسر

همسر خوب یکی از بزرگترین نعمتهای الهی می باشد و ایــن نعمت بزرگ عامل سعادت خانواده ها؛ مایه پیشرفت در امور مختلف؛ آرامش دلها؛ و تربیت صحیح فرزندان می گردد. لذا در هنگام ازدواج بــایــد بــه ملاک ها دقت گردد؛ بــه خداوند متعال متوسل شــد و از وی استمداد نمود تــا همسری مناسب نصیب انسان نماید. امام صادق ـ علیه السّلام ـ می فرمایند: «هرگاه کسی از شما قصد ازدواج کرد؛ سزاوار اســت دو رکعت نماز بخواند و خدا را بخواند کــه همسری عفیف و امین؛ بــا دیانت و متواضع و حافظ ناموس و اسرار … نصیب وی بنماید».[۱]

صفات مشترک همسران خوب:

۱. ایمان و دینداری: امام باقر ـ علیه السّلام ـ می فرمایند: «شخصی بــه محضر رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ شرفیاب گردیده و در مورد ازدواج خود بــا آن سرور مشورت کرده حضرت فرمود: بــا شخصی کــه اهل دیانت و تقوا باشد ازدواج کنید.»[۲] و در حدیثی دیگر امام حسن علیه السلام ـ بــه مردی کــه بــا ایشان درباره ازدواج دختر خود مشورت کــرد ـ فرمود : او را بــه مردی بــا تقوا شوهر ده ... زیــرا اگــر دختر تو را دوست داشته باشد گرامی اش می دارد و اگــر دوستش نداشته باشد بــه وی ستم نمی کند[۳].

۲. اخلاق نیک: حسین بن بشار باسطی می گوید: بــه امام رضا ـ علیه السّلام ـ نامه ای نوشتم که: یکی از خویشان از دخترم خواستگاری کرده ولــی بد اخلاق اســت اکنون چــه کنم؟ حضرت فرمود:اگر بد اخلاق اســت دختر بــه او نده.[۴]

۳. اصالت و شرافت خانوادگی: منظور از شرافت خانوادگی؛ شهرت؛ ثروت و موقعیت اجتماعی نـیـسـت زیــرا بعضی از خانواده ها ذاتاً شریف؛ بزرگوار؛ آبرومند و متدین هستند گرچه فقیر باشند و بعضی خانواده ها پست؛ فرومایه؛ و بی دین هستند گرچه ثروتمند و دارای مقام باشند. پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ می فرمایند: «در دامن و خانواده شایسته؛ ازدواج کنید زیــرا عِرق (نطفه و ژن ها) تأثیر می گذارد.»[۵]

۴. عقل و هوش: اداره و تداوم زندگی و پیمودن راه راست و حل مشکلات زندگی کار ساده ای نیست: زن و شوهر بــرای تحقق آنها و همچنین تربیت فرزندانی شایسته؛ بــایــد بــه نیروی عقل و فهم مجهز باشند. حضرت علی ـ علیه السّلام ـ فرمودند: «با انسان احمق و نفهم ازدواج نکنید زیــرا معاشرت بــا او بلائی عظیم اســت و فرزندانش نــیــز ضایع خواهند شد.»[۶]

۵. کفو همدیگر بودن: کفو هم دیگر بودن یعنی تناسب؛ همتایی؛ هماهنگی و هم شأنی در زمینه های مختلف مالی؛ مذهبی؛ اخلاقی؛ خانوادگی؛ دانش و سواد؛ قیافه و سنخیت جسمی و روحی.
نکته مهم: همتایی صددرصد امکان ندارد. بــایــد کوشش شــود هرچه مــمــکن اســت ایــن فاصله طبیعی بین افراد کمتر باشد.

۶. علم و دانش: علم و دانش بــرای انسان یک کمال واقعی اســت و در سعادت انسان؛ پویای خانواده و تربیت بهتر فرزندان تأثیر بسیاری دارد. بــا فرد باسواد زندگی لذت بخش تر اســت البته کفویت در ایــن مسأله هم بــایــد رعایت شود.

۷. سلامت جسم و روح از آلودگی اعتیاد و بیماری: بعضی از بیماریها؛ نقصها و معلولیتهای جسمی و روحی؛عمیق و غیرقابل درمان هستند کــه در طول عمر همراه انسان اســت و مانع از انــجـام وظایف همسری شده و بــه زندگی لطمه می زنند لذا بــایــد از ازدواج بــا افراد بــا ایــن گونه بیماریها خودداری کــرد اسلام نــیــز از ازدواج بــا بیمارانی کــه دارای امراض جزام؛ جنون؛ وبرص باشند نهی فرموده است. و همچنین اسلام از ازدواج بــا افرادی کــه گرفتار آلودگیهای روحی و اخلاقی؛ فاسق و شرابخوار هستند نهی فرموده است.

۸. زیبایی: رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمودند: «در انتخاب همسر؛ همانگونه کــه درباره زیبایی صورت همسر تحقیق می کنید؛ درباره موی او نــیــز سؤال و تحقیق کنید. زیــرا مو؛ یکی از زیبایی هاست (و در زیبایی انسان نقش دارد).[۷]

۹. عفت و نجابت: زندگی زناشویی بر پایه انحصار و اعتماد برپا می شــود زن و شوهر قصد دارند تمام وجود یکدیگر را تصاحب نـمـایـنـد و دیگری در ایــن کانون انحصاری راه نداشته باشد.

۱۰. تأمین نیاز جنسی: آمادگی روحی و جسمی در موضوع مباشرت و آمیزش جنسی بسیار حساس و مورد سفارش پیشوایان دینی می باشد از ایــن جهت بر هــر زن و مردی لازم اســت حقوق همدیگر و نیازهای جنسی خود را کاملاً مراعات نموده و یکدگیر را کاملاً اشباع نمایند.

اوصاف زنان شایسته:

۱. اگــر شوهر در زندگی یادآور خدا شــد او را همراهی و اگــر خدا را فراموش کرد؛ یادآور او شــود و بــه او تذکر دهد.
۲. در حفظ دین و تقوا و انــجـام وظایف الهی و اجتماعی؛ شوهرش را یاری کند.
۳. کم خرج باشد و مهرش سنگین نباشد.
۴. خوش زبان و مهربان باشد و مانند مادری مهربان از او پرستاری و محافظت کند.
۵. ولود باشد. نازا و عقیم نباشد.
۶. خانه را محل استراحت شوهر قرار دهد و هنگام بروز مشکلات و ناراحتیها دلداریش دهد.
۷. از زحمات شوهر و چیزهایی کــه بــه منزل می آورد تشکر و قدردانی نماید.
۸. هیچگاه از شوهر چیزی را مطالبه نکند کــه قدرت تهیه آن را ندارد.
۹. هنگام خروج شوهر از منزل؛ خودش و اموال شوهرش را حفظ کــنــد و هنگام ورود او؛ بــا خوشحالی بــه استقبال او برود.
۱۰. در منزل و بــرای شوهرش آرایش کــنــد و بهترین لباسها را بپوشد و برایش دلبری کند.
۱۱. هنگام خروج از منزل سنگین و بــا وقار و بدون آرایش خارج شــود و بــا مردان بیگانه گرم نگیرد و شوخی نکند.
۱۲. در حضور شوهر از مردهای دیگر تعریف و تمجید نکند.
۱۳. اگــر مرتکب اشتباهی شــد فوراً از شوهر عذر خواهی کند.
۱۴. اسباب خوشنودی شوهر را فراهم کــنــد و موجب خشم و عصبانیت شوهر نشود و اگــر عصبانی شــد رضایت او را جلب کند.
۱۵. اگــر شوهر فرمان داد؛ اطاعت کــنــد و اگــر قسم خورد؛ باور کــنــد و تکلیف خود را انــجـام دهد.
۱۶؛ اهل قناعت باشد تــا در زندگی شوهر خود را بــه زحمت نیندازد.
۱۷. چـنـانـچه از شوهر کار ناروایی سرزد؛ عفو و اغماض نماید.
۱۸. خانه را لطیف؛ پاکیزه و زیبا و مرتب نگه دارد و در زندگی اقتصاد و میانه روی را رعایت کــنــد و از اسراف و تبذیر و ولخرجی اجتناب کند. و در غذا پختن خوش سلیقه و کاردان باشد. بــه سلیقه شوهرش توجه کند.
۱۹. در تغذیه؛ بهداشت و سلامت جسم و روح بچه ها کوشا باشد و در معالجه؛ درمان و پرستاری از آنها جدیت نماید.
۲۰. امانتدار؛ راز نگه دار و راستگو باشد[۸].

اوصاف مردان شایسته:

۱. دیندار باشد.
۲. خوش اخلاق باشد.
۳. عاقل؛ بــا تدبیر؛ زرنگ و فعال اســت و خوب زن داری و بچه داری می کند.
۴. بــرای تأمین رفاه و آرایش خانواده اش کوشش می کــنــد و دارای صفات عالی بخشش و سخاوت است.
۵. نظیف؛ پاکیزه و خوش لباس است.
۶. در زندگی میانه رو مقتصد اســت و پولهایش را بیهوده خرج نمی کند.
۷. بــه همسرش احترام می گذارد و از زحمات او قدردانی می کند.
۸. همسرش را بسیار دوست دارد و بــه او اظهار دوستی و محبت می کند.
۹. لغزشهای همسرش را می بخشد.
۱۰. بــه زنان بیگانه نگاه نمی کــنــد و از آنها تعریف و تمجید نمی کند.
۱۱. در کارهای منزل بــه همسرش کمک می کند.
۱۲. عصبانی نمی شــود و اگــر شــد خشم خود را فرو می برد و بــه همسرش آزار نمی رساند و ناسزا نمی گوید[۹].

[۱]. نجفی؛ محمد حسین؛ جواهر الکلام؛ بیروت؛ دارالاحیاء التراث العربی؛ چاپ هفتم؛ ج۲۹؛ ص۳۹.
[۲]. کلینی؛ فروع کافی؛ تصحیح علی اکبر غفاری؛ تهران؛ انتشارات اسلامیه ۱۳۹۱ق؛ ج۵؛ ص۳۳۲.
[۳]. میزان الحکمه؛ حیدث ۸۰۳۶.
[۴]. حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ تصحیح ربانی شیرازی؛ تهران؛ انتشارات اسلامیه؛ ۱۳۸۴؛ ج۱۴؛ ص۵۴.
[۵]. مظاهری؛ علی اکبر؛ جوانان و انتخاب همسر؛ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛ چاپ سوم؛ ص۱۱۵.
[۶]. حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ تصحیح ربانی شیرازی؛ تهران؛ انتشارات اسلامیه؛ ۱۳۸۴؛ ج۱۴؛ ص۵۶.
[۷]. مجلسی؛ محمد باقر؛ بحارالانوار؛ تهران؛ انتشارات اسلامیه؛ ج۱۰۳؛ ص۲۳۷.
[۸]. ر.ک: امینی؛ آئین همسر داری؛ انتشارات اسلامی.
[۹]. ر.ک: امینی؛ آئین همسر داری؛ انتشارات اسلامی.

ویژگی های همسر خوب

ویژگی های همسر خوب

چگونه بهترین همسر را انتخاب کنیم و ازدواجی مطمئن و موفق داشته باشیم؟ بسیاری ازشما بــه دنبال عشق حقیقی هستید. از طرفی خیـلیهای دیـگرتان هم فکر میکنید کــه عشق واقعی خود را پـیدا کـرده اید.

بعضی از شما هم هستنـد کـه در رابـطه هایی بــه سر میبرند کــه چندان برایشان خوب نیسـت امــا فکر میکنند هــر عشقی بهتر از بی عشق بودن است.

اگر عشق حقیقی خود را پیدا نکـرده ایـد؛ یــا اگــر در ایـن بـاره مطـمئن نیستیـد؛ دراین مقاله میخواهیم بــه شما کمک کنیم کــه چطور آن شریک زندگی خاص و ویژه را از آنِ خود کنید و اگــر بــه خاطر ترس از تنهایی در یک رابطه بد مانده اید؛ بــایــد بدانید کــه چیزهای بدتر از تنهایی هم وجود دارد؛ مثل از دست دادن احترام خود؛ از دست دادن اعتماد بــه نفس؛ و ارزشمندی خود. وقتی ایــن سه چیز را از دست بدهید؛ در خطر از دست دادن میل و خلاقیت لازم بــرای درک اهداف زندگی؛ کنار از رسیدن بــه آنها؛ خواهید بود.

کشش جنسی احمقانه عشق واقعی نیست

فیلمها؛ کتابها تصویری تحریف شده از عشق حقیقی نشان میدهند. آنها شما را مجاب میکنند کــه باور کنید میتوانید در نگاه اول عاشق شوید؛ قلبتان عاشقانه بتپد؛ کف دستانتان عرق کند؛ و هــمــه فکر و ذکرتان مملو از فردی شــود کــه ناگهان دلتان را دزدیده است. درست است؛ ایــن اتفاق میافتد. امــا عشق واقعی نیست. ایــن فــقــط یک کشش جنسی احمقانه کــه مــمــکن اســت نسبت بــه هــر کسی کــه فرومونها را در مغزتان فعال کــنــد پیدا کنید.

فرومونها وقتی بدن ما در بدن فرد دیگری وجود یک dna خاص را کشف میکند؛ تولید میشوند. بدن ما ایــن dna را در بدن شخصی دیگر از بوی او کشف میکند. امــا کشش احمقانه جنسی کــه بــه واسطه ایــن فرومونها پدید میآید؛ فــقــط نشاندهنده یک چیز میتواند باشد:این دو نفر کــه چنین اتفاقی را تجربه میکنند میتوانند از نظر زنتیکی جفت خوبی بــرای هم باشند؛ یعنی ترکیب dna آنها یک نوزاد سالم تولید خواهد کرد. آنچه کــه فرومونها بــه آن توجهی ندارند ایــن اســت کــه آیا ایــن دو نفر از نظر شخصیتی هم جفت خوبی بــرای هم هستند یااینکه میتوانند همدیگر را عاشق کـنـنـد یــا نه.

یک مشکل بزرگ کشش احمقانه جنسی ایــن اســت کــه ایــن کشش معمولاً شما را مجبور بــه انــجـام کارهایی میکند کــه قبلاً اصلاً فکر انــجـام دادن آن را هم نمی کردید. ایــن کشش باعث میشود کارهای خجالت آوری انــجـام دهید. دروغ؛ فریب؛ دزدی یــا حــتـی کشتن دیگران یــا خودتان. ایــن کشش احمقانه جنسی بود کــه باعث شد.

رومئو و ژولیت وقتی فهمیدند کــه دیگر نمی توانند بــه ایــن عشق مسموم خود ادامه دهند؛ خود را کشته و بــه زندگی خود پایان دهند.

یکی دیگر از مشکلات کشش احمقانه جنسی ایــن اســت کــه بادوام و ماندگار نیست

اما گاهی اوقات ایــن روابط پرآشوب چندین سال بــه طول میانجامد؛ خیلی پــس ازاینکه ایــن کشش جنسی دیگر مرده و از بین رفته است. شاید ایــن زوجها بــه عبث امیدوارند کــه یک روز شعله عشقشان دوباره زبانه کشد. یــا شاید هم تصور میکنند سرنوشت ایــن بوده کــه چــون بهترین هوس و بزرگترین درد را باهم تجربه کردهاند بــایــد بــا هم بمانند.

اما عشق حقیقی بدون هیچگونه کشش جنسی احمقانه ایجاد میشود. اما؛ حــتـی بالاترین کشش جنسی هم اگــر بدون عشق واقعی باشد؛ بی فرجام خواهد بود.

تصور من ایــن اســت کــه بــرای برنده شدن در ایــن مسابقه؛ بــایــد بــه دنبال ترکیب ایــن کشش جنسی و عشق حقیقی باشید کــه شانس زیادی میخواهد. امــا من کــه تابه حال بــه چنین موردی در زندگی حقیقی برخورد نکرده ام و فــقــط در فیلمها و آهنگها در مورد آن دیده و شنیده ام.

حس مسئولیت و حمایت نشانه عشق واقعی است

اگر کشش جنسی عشق واقعی نباشد؛ پــس عشق واقعی چیست؟

یکی از نشانه های عشق واقعی میل بــه حمایت و نگهداری از فرد مقابل؛ شاد کردن و کمک بــه موفقیت اوست. ایــن بــا کشش جنسی کــه فــقــط بــه دنبال مجبور کردن فرد مقابل بــه ایجاد حس لذت و رضایت در شماست؛ خیلی فرق دارد.

وقتی شما واقعا و حقیقتاً کسی را دوست داشته باشید؛ بــه هیچ وجه او را مجبور نخواهید کــرد کــه دوستتان داشته باشد.

البته؛ دوست دارید کــه آنها هم شما را دوست داشته باشند امــا اگــر آنها کس دیگری را بخواهند؛ شما او را رها میکنید چــون دوست دارید کــه همیشه شاد و خوشبخت باشند. شما از تصمیمات مهم آنها در زندگی حمایت میکنید حــتـی اگــر بــا آنها هم عقیده نباشید.

هرچه شما دو نفر همدیگر را بیشتر بشناسید؛ حس مسئولیت و حمایت طرف مقابلتان بــرای شما بیشتر میشود.

در ایــن صورت؛ اگــر ایــن احساس دوطرفه باشد؛ شما دو نفر میتوانید تدریجاً یک عشق بسیار عمیق و غنی پرورش دهید کــه بسیار لذت بخش تر و رمانتیک تر از هــر کشش جنسی است.

افراد متفاوت و مخالف بــا شما مــمــکن اســت شما را بــه خود جلب کـنـنـد امــا یار و معشوق حقیقی شما نیستند.

یار و معشوق حقیقی کسی اســت کــه عشق واقعی شما و بهترین دوستتان است. اگــر بــه دنبال معشوق حقیقی خود هستید؛ نباید کسی را انتخاب کنید کــه خیلی از شما متفاوت باشد. یک ضرب المثل اســت کــه میگوید؛ افراد متضاد همدیگر را جذب میکنند امــا بــا هم ازدواج نمی کنند. متاسفانه خیلی از ایــن متضادها بــا هم ازدواج میکنند و آخرسر میفهمند کــه زندگی زناشویی بسیار بدی دارند.

هیجان اولیه تفاوتهای زیاد؛ سرانجام وقتی ماهها تبدیل بــه سالها میشوند رنگ و بوی خود را از دست میدهد.

و شما مدام بــه ایــن فکر خواهید کــرد کــه چــه میشد اگــر طرف مقابلتان حرف شما را درک میکرد یــا حداقل همیشه بــا حرفهای شما مخالف نبود. درنتیجه هــر چــه زمان جلوتر میرود شما وقت کمتری را بــا هم سپری میکنید و آخر کار محبور میشوید یــا از هم جدا شوید یــا شما یــا طرق مقابلتان از بیخ و بن عقاید و علایق خود را عوض کند.

وقتی آن احساسات خوب اولیه از بین میرود؛ شما دو نفر بــه خاطر وجود بچه یــا کار یــا عادت یــا حرف مردم یــا حــتـی ترس از اینکه شاید چیز بهتری بــه دست نیاورید هنوز هم کنار هم میمانید.

اما هیچوقت بــرای شما دیر نیست. ماندن بــا کسی کــه دوستش ندارید؛ یــا فکر میکنید معشوق واقعی شما نیست؛ شانس حداقل چهار نفر را بــرای خوشبختی از بین میبرد:شما؛ همسرتان؛ و دو نفر دیگر در جهان کــه میتوانند معشوق واقعی شما یــا همسرتان باشند. تاثیرات منفی یک رابطه بد بــه اعضای خانواده شما؛ دوستانتان؛ همکارانتان؛ و اطرافیانتان منتقل میشود و هــمــه بــایــد از گلایهها؛ دعواها؛ و جنجالهای همیشگی شما در عذاب باشند.

صبر و گذشت نشانه های عشق واقعی هستند

وقتی یک نفر واقعاً شما را دوست داشته باشد؛ صبر و گذشت زیادی را دربرابر بی دقتیها یــا رفتارهای زشت و بی ادبانه شما نشان خواهد داد.

اما نباید از ایــن قضیه سوء استفاده کنید. اگــر چنین کاری کنید؛ یک نشانه مسلم از ایــن اســت کــه شما واقعاً طرف مقابلتان را دوست ندارید. زوجهایی کــه واقعاً همدیگر را دوست داشته باشند.

وقتی میفهمند کــه احساسات طرف مقابلشان را جریحه دار کردهاند؛ واقعاً ناراحت و پشیمان میشوند.

هیچوقت عشقتان را فــقــط محض آزمایش کردن؛ آزمایش نکنید

ببینید وقتی جای آن طرف باشید واقعاً چــه احساسی خواهید داشت؟ آیا او بــه نیازهای شما توجه دارد؟ شما چه؟ بــه نیازهای او توجه میکنید؟ آیا دادنها و گرفتنها در رابطه بــه یک میزان اســت یــا هــمــه چیز یک طرفه است؟ آیا اکثر اوقات بــه هم نگاه میکنید؛ همدیگر را ناز و نوازش میکنید یــا بــه چشمان هم خیره میشوید؟

خودتان را در کنار همسرتان در 20 سال آینده تجسم کنید. آیا آن تصویر قلبتان را مملو از ترس میکند یــا از تصور آن لبخند میزنید؟

اگر همسرتان بیشتر از اینکه از شما انتقاد کند؛ شما را تحسین میکند مطمئناً از تجسم آن تصویر لبخند روی لبانتان میآید. هیچکس دوست ندارد بــا یک منتقد زندگی کند؛ حــتـی اگــر روزی عاشق ایــن فرد بوده باشید.

دوستی بــه علاوه کشش جنسی بهترین نشانه عشق حقیقی است.

عشق واقعی دوستی بــه اضافه کشش جنسی است. اگــر شما از گذراندن هــر لحظه از زندگیتان در کنار همسرتان لذت میبرید؛ پــس او بهترین دوست شماست.

این نوع رابطه اعتماد بــه نفس و عزت نفس شما را بالا میبرد و بــه شما بــرای رسیدن بــه بالاترین درجه کمال کمک میکند. درعوض؛ شما هم بــه طرف مقابلتان کمک میکنید کــه بــه ایــن چیزها دست پیدا کند. وقتی هــر دو شما عشق واقعی را احساس کنید؛ دیگر میتوانید هــر کاری را در کنار هم انــجـام دهید.


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گل رز است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات