طالع بینی چینی ازدواج

شنبه 11 شهريور 1396
22:22
golroz

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی متولدین سال موش

(متولدین 1291-1303-1315-1327-1339-1351-1363-1375-1387)

مشخصات کلی متولدین سال موش

افرادی کــه تحت تاثیر ایــن نشان طالع بینی بــه دنیا آمده اند ؛ از روحیه پرخاشگرانه و تهاجمی برخوردارند ... آنها گاهی اوقات افرادی پر حرف و گزافه گو می شوند.

موش بــا ویژگی های جذابیّت و خشونت زاده شده اســت و در نگاه اول؛ شوخ طبع و متعادل بــه نظر می رسد؛ امــا فریب او را نخورید؛ چــون خشونت و نا آرامی در پــس ایــن چهره خونسرد پنهان است. اگــر مدتی بــا او همنشین یــا همسفر شوید؛ بــه پریشان حالی؛ عصبانیت و تند خویی او پی خواهید برد.

موش همیشه آشفته؛ ناراضی و گاهی عصبی اســت و همواره بنا را بر گله و شکایت می گذارد.

موش فعالیت گروهی را دوست دارد؛ اهل معاشرت و اجتماعی است؛ امــا چــون اغلب اطرافیانش اهل هیاهو و یاوه گویی هستند؛ دوستان کمی دارد. او موجودی تودار است؛ عادت بــه خودخوری دارد؛ لذا بــه کسی اعتماد نمی کند.

افزون بر ایــن ها؛‌موش نیک بخت و فرصت طلب اســت و همواره از هــمــه چیز و هــمــه کس بــه نفع خود استفاده می کند. او پدر و مادر؛ دوستان و نزدیکان ؛‌ دارای خود و دیگران و حــتـی جذابیت فوق العاده اش را بــرای رسیدن بــه اهداف خود وسیله قرار میدهد.

موش نمی تواند میل بــه قمار بازی و پرخوری را در خود مهار کند؛ ولــی البته وجود ایــن حالات را انکار می کند. هــر چند سرزنده بــه نظر می رسد؛ ولــی در ایــن ترس بــه سر می برد کــه روزهای پیری اش را چگونه بــایــد بگذراند. بــا وجود ایــن کــه همیشه در زمان حال زندگی می کند؛‌ بــرای دوران کهنسالی خود خیال هایی دارد.

خانم موش ها نــیــز معمولا بــه ذخیره سازی بیش از حدّ مواد غذایی می پردازند؛ هــر چند بــه دلیل پرخوری؛‌تمام آنها را خیلی زود مصرف می کنند. همیشه می توان آنها را در تقّلا بــرای خرید کالاهای تجملی و غیر ضروری بــه امید سود بردن؛ دید.
موش اغلب خیالباف و گاه خلاق است. او در عیب جویی سر آمد هــمــه اســت و دیگران دوست دارند بــه نصایحش گوش فرا دهند امــا بــا زیاده روی او؛ از ایــن میل و رغبت کاسته می شود. حــتـی بعضی موش ها چنان فریفته ایــن اشتیاق شنوندگان می شــونــد کــه در نهایت هــمــه چیز را نابود می کنند.

موش گاهی بی چشم و رو و پست؛‌ولی در عین حال راستگوست. او هــر کاری را تــا پایان دنبال می کند؛ حــتـی اگــر بداند کــه شکست خواهد خورد و پایانی تلخ در انتظار اوست. اگــر بتواند بر احساس نارضایتی همیشگی و علاقه بیش از حد خود بــه ابن الوقت بودن غلبه کند؛ �داکار! دوست فوق العاده اســت و بــایــد نویسنده شود. بهمن
گربه؛ گربه؛ گربه! بله؛ گربه ضرب در سه. همنشینی بــا او؛ در جمع دوستان؛ واقعا لذت بخش است. اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال خرگوش

اگر چــه خانم گربه موجود آرامی است؛ امــا همیشه در اندیشه خوردن موش است. موشی کــه سرش بوی قرمه سبزی ندهد؛ از ایــن رابطه حذر می کــنــد موش
امکان پذیر است. ایــن دو بــرای هم ساخته نشده اند؛ خانم گربه صبور؛ محتاط و کمی بد اخلاق است! گاو
این رابطه تــا اندازه ای پیچیده است؛ ولــی ایــن دو یک دیگر را بــه خوبی درک می کنند. خانم گربه می داند چگونه بــا ببر راه بیاید ببر
چرا کــه نه؟ البته اگــر هــر دو عاقل و بالغ باشند! گربه
زوج بسیار خوبی هستند. گربه از امتیازات اجتماعی و نکته سنجی خاصی برخوردار اســت کــه حس جاه طلبی اژدها را اقناع می کــنــد اژدها
اوه… شاید بله… البته تــا زمانی کــه مار آرامش خود را از دست ندهد. پایان خوشی در انتظار مار نـیـسـت مار
رابطه بسیار خوبی است. گربه در خانه ای راحت و در جمع دوستان و نزدیکانش بــه سر خواهد برد و همین بــرای او کافی اســت اسب
چرا کــه نه؟ اگــر گربه کمی پولدار و برخوردار باشد- حــتـی اگــر عاشق یک دیگر نباشند- دوستان خوبی بــرای هم خواهند بود بز
یک خانه ییلاقی کوچک و زیبا باعث می شــود میمون چشمش را بــه روی خیلی از چیزها ببندد! میمون
هرگز امکان پذیر نیست. زیاده روی های خروس- حــتـی اگــر مهم نباشد- گربه را عصبانی خواهد کرد. خروس
بله؛ اگــر چــه دیوانگی است. خانم گربه؛ خانه ای آرام و خیر خواهی را بــرای سگ بــه ارمغان خواهد آورد. سگ
تا زمانی کــه خانم گربه؛ بتواند هرزه گردی های خوک را تحمل کند؛ هــمــه چیز خوب پیش خواهد رفت! امــا خوک هم بــایــد سرگرمی های بیرون از خانه را طوری ترتیب دهد کــه خانم گربه متوجه آنها نشود خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال خرگوش

موش دائماً در معرض خطر خواهد بود؛ زیــرا گربه دوست دارد بــه اصل و ذات خود بازگردد و مشکل می تواند وسوسه نابود کردن موش را نادیده بگیرد موش
له شاید؛ چرا کــه نه؟ آقای گربه در دل خود؛ بــه امر و نهی گاو می خندد. گاو
مشکل است. خانم ببر درونگرا و آقای گربه لوده و زود جوش اســت ببر
چرا کــه نه؟ البته اگــر هــر دو عاقل و بالغ باشند! گربه
تا زمانی کــه خانم اژدها از نشستن کنار آتش خسته نشود؛ می توان بــه دوام ایــن رابطه امید داشت! اژدها
چرا کــه نه؟ ایــن دو موجود نکته سنج فرصت کافی بــرای سبک و سنگین کردن یک دیگر خواهند داشت مار
اگر اسب خسته نشود؛ امکان پذیر است. حــتـی در ایــن صورت نــیــز گربه وفادار خواهد ماند اسب
خوب است. گربه هوسباز و خیالبافی بز را دوست دارد. ایــن دو از طریق حس هنری مشترکشان بــه هم نزدیک خواهند شــد بز
رابطه ایــن دو جالب و سرگم کننده است. آنها از وجود یک دیگر لذت زیادی خواهند برد. میمون
تحمل خروس در خانه بــرای گربه مشکل اســت و خانم خروس هم بــرای خارج شدن از خانه داد و فریاد بــه راه می اندازدتا زمانی کــه بتوانند آرامش خود را حفظ کنند؛ مشکلی پیش نخواهد آمد؛ امــا اگــر سگ تنها بــه فکر هدفش باشد؛ زندگی بــرای گربه عذاب آور خواهد شــد خروس
تا زمانی کــه بتوانند آرامش خود را حفظ کنند؛ مشکلی پیش نخواهد آمد؛ امــا اگــر سگ تنها بــه فکر هدفش باشد؛ زندگی بــرای گربه عذاب آور خواهد شــد سگ
عالی است؛ البته تــا زمانی کــه خوک بتواند دنبال خلاف کاری و بزه کاری نرود خوک

رابطه دوستی متولدین سال خرگوش بــا سالهای

هیهات! نظر گربه درباره موش برو و برگرد ندارد و مطمئناً بــه هیچ وجه دوستانه نـیـسـت موش
رابطه اجتماعی آنها خوب اســت گاو
آنها یک دیگر را خوب می فهمند؛ امــا گربه ببر را جدی نمی گیرد و باعث رنجش او می شــود ببر
بله؛ بله؛ بله. بــه روزهایی بیندیشید کــه کنار آتش می نشینند و غیبت می کـنـنـد گربه
آه! بله؛ بله! چیز دیگری نمی توان گفت! اژدها
بله؛ آنها می توانند گــفــت و گوی های طولانی و هیجان آوری بــا یک دیگر داشته باشند مار
یک رابطه اجتماعی عالی و چــه بسا یک دوستی واقعی. اسب
بله؛ گربه هنرمند بودن بز را تحسین می کــنــد و هوسبازی های بز بــرای او سرگرم کننده است. بز
دو دست خوب؛ دو همدست. بهتر اســت ایــن دو را بــا هم تنها بگذاریم میمون
نه؛ جسارت و ناشکیبایی خروس بیش از حد اســت و گربه را کسل خواهد کــرد خروس
بله؛ دست کم گربه از روی ترحم حرف های سگ را گوش خواهد داد؛ حــتـی اگــر کاری از دستش ساخته نباشد. سگ
بله؛ بــه شرط آن کــه زیاد بــا هم بیرون نروند؛ چــون پرخاشگری خوک گربه را می ترساند. خوک

رابطه شغلی متولدین سال خرگوش بــا سالهای

سر و کار پیدا کردن بــا گربه؛ بــه ویژه بــرای موش؛ هولناک اســت موش
بیچاره گاو! گربه از هوش سرشار او سو ء استفاده خواهد کرد؛ امــا بهتر اســت گربه نــیــز مراقب باشد! گاو
امکان پذیر است. گربه می تواند بــرای ببر مفید واقع شود. ایــن دو کامل کننده یکدیگرند؛ چرا کــه ببر جسور و بی باک و گربه محتاط است. ببر
می شــود گــفــت بله! می توانند در کار وکالت؛ همکار شــونــد یــا در یک دانشگاه تدریش کنند؛ حــتـی می توانند مغازه عتیقه فروشی هم باز کنند! گربه
بله؛ گربه پیش از تصمیم گیری پندهای خوبی می دهد؛ امــا تصمیم گیری را بــه عهده اژدها می گذارد. اژدها
بله؛ اگــر بــه جای حرف زدن؛ بــه کار بپردازند؛ همکاری موفقیت آمیزی خواهند داشت. مار
سرگرمی خوبی است! گربه شیطان و حقه باز است؛ امــا اسب می تواند در برابر او از خود مواظبت کند. چــه زندگی اجتماعی جالبی اسب
گربه خوش سلیقه اســت و در انتخاب مهارت دارد. او می تواند بز را بــه فعالیت وادارد و خلاق سازد. شراکت سودمندی است. بز
تلاش بیهوده ای است. هــر یک از ایــن دو می داند چگونه از خود در برابر دیگری مراقبت کند؛ امــا نتیجه ای در بر نخواهد داشت میمون
بهتر اســت خروس مواظب باشد؛ زیــرا گربه از همکاری بــا او غرضی دارد کــه وی از آن آگاه نـیـسـت خروس
گربه بــا هوش و واقع بین و سگ بــا وفا و مادی گراست. ایــن دو می توانند بــرای یکدیگر مفید واقع شــونــد سگ
بله. گربه هوشیار و خوک بیش از حد خوش اقبال است. آنها بــا همکاری یک دیگر پول فراوانی عایدشان خواهد شد. خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال خرگوش و فرزندان متولد سال :

گربه بــا موش بازی می کند. بــه هــر حال؛ احتمال موفقیت او کم است. موش
گربه بــه ایــن کودک عجیب؛ بــا تعجب و نگرانی نگاه می کند. در حقیقت گربه نمی تواند از سر بــه سر گذاشتن بــا بچه اش خودداری کــنــد گاو
زیاد بد نیست. حس شوخ طبعی میان ایــن دو – حــتـی اگــر باعث جریحه دار شدن ببر شــود – بیش از اندازه پیش می رود ببر
آنها خیلی خوب بــا هم کنار می آیند و هیچ مشکلی وجود ندارد گربه
اگر اژدها در خانه آرام باشد و داد و فریاد بــه راه نیندازد؛ گربه او را تحمل می کــنــد اژدها
رابطه خوبی است. ایــن دو صحبت های زیادی بــرای هم دارند و دوستانه بــا هم می سازند. ایــن رابطه دوستانه موجب خوشحالی گربه خواهد شــد مار
گربه صلح و دوست اســت و بــه اسب آزادی عمل می دهد. اسب
برای بز بسیار خوب است! گربه بــه او کمک می کــنــد و بــا درک افکار و احساساتش؛ او را تحسین و تشویق می کــنــد بز
میمون اکنون می داند بــا چــه کسی طرف است. فریب دادن گربه کار آسانی نـیـسـت میمون
گربه هیچ گاه خروس را جدی نمی گیرد و بانگ و ظاهر خروس بــرای او جالب نـیـسـت خروس
گربه ملوس؛ آرام و صلح دوست باعث شادی و خوشحالی فراوان سگ می شــود و اگــر مادر گربه باشد؛ چــه بهتر سگ
بدک نیست؛ امــا خوک احساساتی از بی اعتنایی و خونسردی گربه عذاب می کشد خوک

طالع بینی چینی سال تولد

طالع بینی چینی سال تولد

طالع بینی چینی متولدین سال اژدها

(متولدین 1295-1307-1319-1331-1343-1355-1367-1379)

مشخصات کلی متولدین سال اژدها : موجودی خوش خط و خال

اژدها سرشار از نیرو و شور نشاط زندگی اســت و تــا هنگامی کــه جان در بدن دارد؛ از پستی؛ ناجوانمردی؛ دورویی و شایعه پردازی فاصله می گیرد و در وجود او نشانی از حیله گری و دسیسه پردازی یافت نمی شود؛ بــا ایــن حال؛ او بــه بی آلایشی و معصومیت خوک نیست؛ افزون بر این؛ بــه سادگی فریب می خورد؛ ولــی در عین حال؛ شهامت پذیرش اشتباه و اعتراف بــه آن را دارد.

اژدها غالباً خود را در بدترین شرایط و موقعیت ها قرار می دهد. او آرمان خواه و کمال گرا بــه معنی واقعی است؛ بــه همین علت همیشه طالب بهترین هاست. توقع او از خود و دیگران بیش از حد معقول است. وی از دیگران انتظار زیادی دارد وی در برابر؛ انتظارات دیگران را تــا حد امکان بر آورده می کند.

اژدها بد خلق؛ سرکش؛ لجوج؛ سرسخت و حاضر جواب اســت و اغلب بی اندیشه سخن می گوید. امــا بــه رغم ایــن ویژگی ها؛ سخنان و پندهای او بسیار بــا ارزش است. مردم بــه گفته های او گوش فرا می دهند و در حقیقت نفودش بر آنان غیر قابل انکار است.

اژدها موجودی مغرور ؛ پر شور و عجول اســت کــه بــه سادگی عنان اختیار از کفش رها می شــود ... او بــا استعداد ؛با هوش؛ بــا اراده و بخشنده اســت و از عهده انــجـام هــر کاری بــه خوبی بر می آید و تــا لحظه مرگ هرگز محتاج دیگران نخواهد شد.

اژدها در تمام عرصه های هنری؛ مذهبی؛ نظامی ... پزشکی ؛ یــا سیاسی می درخشد و کامیاب می شود. اژدها می تواند خود را وقف اهداف و کارهای بــا ارزش و بزرگ کند. ایــن اهداف ــ هــر چــه کــه باشد ـــ او می تواند پایان کار را بسنجد/ احتمال دارد استعداد و توانایی اژدها در راه های نادرست بــه کار افتد و در اعمال خلاف نــیــز سر آمد دیگران شود.

اژدها محبوب خاص وعام است؛ امــا خود کمتر بــه کسی دل می بندد. و هرگز در گیر ماجراهای عاشقانه نمی شــود و طعم تلخ ناکامی را نمی چشد؛ بـلـکـه اوست کــه همیشه دیگران را ناکام می گذارد؛ طوری کــه اغلب زنان متولد ایــن سال خاطر خواه ها و خواستگاران زیادی دارند.

متولدان سال اژدها در اوان جوانی ازدواج نمی کـنـنـد و حــتـی برخی از آنان تــا آخر عمر مجرد می مانند ؛ چرا کــه تنهایی و انزوا طلبی را دوست دارند ... حــتـی می توان گــفــت از تنها بودن لذت می برند.
اژدها در دوران کودکی مــمــکن اســت بــه مشکلات مختصری دچار شــود کــه سبب ساز آن ؛ انتظار بیش از حد او از اطرافیانش است؛ ولــی روحیه هنری اژدها در دوران دوم زندگیش باعث ایجاد مشکلاتی می شود.

با ایــن کــه برتری و غرور اژدها نسبت بــه اطرافیانش کاملا محسوس است؛ گاهی احساس می کــنــد کــه دیگران درکش نکرده ؛ بــه گوهر وجودش پی نبرده اید حال آنکه دیگران همواره تحسینش می کنند.

هر چقدر ناراحتی های اژدها در زندگی ناچیز اســت بــه همان اندازه موفقیت هایش بزرگ می باشد.

هر چــه اژدها سخت گیر تر و پر توقع تر باشد؛ بــه همان نسبت ناخرسندتر است؛ در هــر صورت ؛ اژدها موجودی شاد و خوشحال اســت و ایــن روحیه در دوره کهن سالی؛ موفقیت او را در رسیدن بــه اهدافش تضمین می کند.

اژدها نماد بخت و اقبال اســت و در طالع بینی ؛ بهترین نماد بــرای زندگی؛ رشد و ترقی بــه شمار می رود ... بــرای مردم خاور دور اژدها نشانه تندرستی؛ بزرگواری؛ نجابت؛‌هماهنگی و طول عمر است.

با ایــن وصف ؛ از روی دیگر سکه غافل نشوید. اگــر چــه خیر و برکت اژدها از سایر نمادها بیشتر است؛ امــا نباید فراموش کــرد کــه هــر چیزی مــمــکن اســت نوعی نیرنگ و فریب باشد؛ امــا چــه توان کرد؛ اژدهای افسانه ای شما را مجبور می کــنــد کــه بــه او اطمینان و اعتماد کامل پیدا کنید.

او همیشه در اوج اســت و می درخشد ؛ امــا درخشش او کاملا سطحی است. او خودش هم واقعا نمی داند چگونه چشم ها را خیره می کــنــد و ایــن نشان می دهد کــه قدرت او غیر واقعی است.

مشاهیر متولد سال اژدها

عیسی مسیح (ع) ؛ برنارد؛ راشل و ماری پیکفورد ؛ سالوادوردالی؛ زیگموند فروید؛ روستاند؛ ادوارد هیث؛ هارولد ویلسون و ژاندارک ؛ ژان ژاک روسو؛ بارباراکارتلند؛ برنارد شاو؛ دانتون؛ مارشال تیتو؛ سنت برنادت؛ ناپلئون سوم و مارشال پتن

مشاغل مناسب متولد سال اژدها

هنرپیشه؛ هنرمند؛ کارخانه دار؛ مغازه دار؛ مهندس معمار؛ پزشک؛ وکیل دعاوی؛ تبهکار؛ روحانی؛ مبلغ مذهبی؛ سفیر یــا سفیر کبیر؛ سیاستمدار؛ مدیر عامل؛ رئیس جمهور و قهرمان ملی !

متولدین ماههای سال اژدها

اژدهای ناآرام و بیش از حد حساس! او بــا چشمان بسته حمله می کــنــد و بــه پیروزی خود اطمینان کامل دارد. فروردین
اژدهایی شیرین؛ موجودی افسانه ای در خانواده! وجود او آرامش را بــه ارمغان می آورد. اردیبهشت
اژدهای الوان! از سوراخ بینی اش آتش زبانه می کشد. خرداد
اژدهای بلند پرواز! سر او بــه ابرها رسیده؛ در قصرهای خیالی زندگی می کند. تیر
اژدهای گزافه گو! او افراط کار اســت و شما را بیش ار حد خسته می کند. مرداد
اژدهای دقیق! تنها اژدهایی کــه افسانه ای نیست. وجود او را باور نمی کنید و فکر می کنید کــه خواب می بینید! شهریور
اژدهای اطمینان بخش! امــا آنچه را کــه می بینید؛ باور نکنید چــون او ظاهرش فریبنده است. مهر
اژدهای تیغ دار! بــا لمس کردن او دچار درد و سوزش خواهید شد. آبان
می توانید روی ایــن اژدها حساب کنید. رفتار او دوستانه و آرام است. آذر
اژدهایی دور اندیش! او زیاد جلب توجه نمی کند! دی
اژدهای معقول و صریح! او حــتـی می تواند از خود نــیــز انتقاد کند. بهمن
اژهایی برتر! اژدهایی بسیار عاقل و الهام بخش است. او می تواند و بــایــد پیش برود. اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال اژدها

چرا کــه نه؟ خانم اژدها عاشق ستایش شدن اســت و هیچ کس بهتر از موش نمی تواند ایــن نیاز او را برآورده کند. موش
رابطه پیچیده و مشکلی است. اژدها درخشیدن را دوست دارد و گاو بــه هــر چیز درخشنده بد گمان است! گاو
دو شخصیت قوی رو در روی هم قرار می گیرند. وجود اژدها بــرای ببر مفید خواهد بود؛ چرا کــه باعث می شــود ببر پیش از دست زدن بــه هــر کاری دور اندیشی را فراموش نکند. ببر
تا زمانی کــه خانم اژدها از نشستن کنار آتش خسته نشود؛ می توان بــه دوام ایــن رابطه امید داشت! گربه
طوفان بــه پا خواهد شد. ایــن دو دائم بــا یک دیگر بــه رقابت خواهند پرداخت. اژدها
مشکل است! اژدها دوست دارد مار از او تعریف و تمجید کند؛ نه ایــن کــه اسیر باشد! مار
نه؛ اسب بسیار خودخواه اســت و خانم اژدها بــرای شکوفایی؛‌به توجه فراوان نیاز دارد. اسب
فکرش را هم نکنید. خانم اژدها نیاز بــه تحسین و تمجید دارد و آقای بز هیچ چیز را تحسین نمی کند. بز
امکان پذیر است. آقای میمون هنرپیشه ماهری اســت بسیار دلرباست. طبق معمول او ناامید خواهد شد. امــا هرگز ناامیدی خود را بروز نمی دهد. میمون
بله؛ البته اگــر شغل اژدها درخور توجه باشد و خروس بتواند از ایــن بابت بــه خود ببالد. خروس
نه؛ سگ کورکورانه کسی را تحسین نمی کند؛ چرا کــه کارهای مهمتری دارد. سگ
بله؛ خوک مرتب بــرای اژدها دم تکان می دهد و تملق او را می گوید و ایــن بــرای او خیلی بد است! خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال اژدها

خوب است. موش مــمــکن اســت بــه درد اژدها بخورد و اژدها ایــن را می پذیرد. موش
نه. آنها همیشه بر سر قدرت و ریاست می جنگند و ایــن وضعیت اژدها را خسته خواهد کرد. گاو
بله؛ حــتـی اگــر مشکلاتی وجود داشته باشد. اژدها می داند کــه چگونه ببر را متقاعد کــنــد و ببر بــه نصایح او – حــتـی اگــر درست نباشد – گوش می کند. ببر
زوج بسیار خوبی هستند. گربه از امتیازات اجتماعی و نکته سنجی خاصی برخوردار اســت کــه حس جاه طلبی اژدها را اقناع می کند. گربه
طوفان بــه پا خواهد شد. ایــن دو دائم بــا یک دیگر بــه رقابت خواهند پرداخت. اژدها
زوج خوبی هستند. آقای اژدها بــه دلربایی خانم مار می بالد؛ حــتـی اگــر چشم مار بــه دنبال او نباشد. مار
اگر زندگی پابرجا بماند؛ مشکلی ایجاد نخواهد شد! اسب
برای بز خوب است. امــا در مورد اژدها؛ بز نمی تواند کمکی بــه او بکند و حــتـی مــمــکن اســت بــه او صدمه بزند. او نسبت بــه اژدها بی تفاوت است. بز
خوب است. میمون همیشه نصایح خوبی بــرای اژدهای مغرور دارد و در عوض؛ اژدها از او حمایت می کند. میمون
خوب است. خروس از موفقیت های اژدها سود خواهد برد و آنها را از آن خود می داند. خروس
سگ واقع بین خصلت های واقعی اژدهای مغرور را می بیند و او را دچار یاس می کند؛ بنابراین هیچ یک در زندگی خوشبخت نخواهند شد. سگ
بله؛ خوک می داند چگونه چرب زبانی و دلربایی کند. او موجودی بسیار مهربان و مطلوب اســت و دوست دارد مورد پسند واقع شود. خوک

رابطه دوستی متولدین سال اژدها بــا سالهای

امکان پذیر است؛ ایــن دو؛ قدر یک دیگر را می دانند و موش بــه آن فکر نمی کــنــد کــه در پرتو درخشندگی اژدها خودنمایی کند. موش
نه؛ گاو زیاد بــه اژدها فکر نمی کند. گاو
بله؛ آنان یک دیگر را می ستایند و در مجموع؛ بــه درد هم می خورند. ببر
آه! بله؛ بله! چیز دیگری نمی توان گفت! گربه
وقتی دو وسیله آتش بازی همزمان روشن شوند؛ هیچ یک نمی توانند چشم تماشاگران را خیره کنند. اژدها
بله؛ ایــن دو خیلی خوب بــا یک دیگر سازش می کـنـنـد و هــر یک بــه دیگری آرامش می بخشد. مار
هرگز. اسب خودخواه است؛‌انتظارش از دیگران زیاد اســت ولــی توقعات آنان را بر آورده نمی سازد؛ حال آنکه اژدها تــا حد زیادی پاسخ گوی انتظارات دور و بری هاست و بــه همان اندازه از آنان انتظار دارد. اسب
اوه بله! ایــن رابطه بــرای بز بــه قدری مطلوب اســت کــه شروع بــه دلربایی می کند! و وقتی بز دلربایی کــنــد … بز
میمون هــر بلایی کــه بخواهد بر سر اژدها می آورد؛ امــا اژدها نــیــز از میمون سود خواهد برد. میمون
این دو بــا هم خوب کنار می آیند و دوستی یعنی همین! خروس
نه؛ سگ کاملا واقع بین اســت و اژدها را مایوس می کند. سگ
ارتباطی ساده و آرام است. ایــن دو در کنار هم مشکلی نخواهند داشت؛ ولــی شادی و تفریحی هم در کار نیست. خوک

رابطه شغلی متولدین سال اژدها بــا سالهای

تا زمانی کــه اژدها رئیس باشد؛ کارها بــه خوبی پیش خواهد رفت. موش
این جا چــه کسی ریاست خواهد کرد؟ بــه نظر می رسد کــه گاو کار چاق کن اژدها باشد! گاو
شراکتی بــا ارزش بین دو موجود جاه طلب است. اژدها بــه جای هــر دو خواهد درخشید. ببر
بله؛ گربه پیش از تصمیم گیری پندهای خوبی می دهد؛ امــا تصمیم گیری را بــه عهده اژدها می گذارد. گربه
مشکل افرین است؛ زیــرا شهرت و اعتبار هــر دو بــه خطر می افتد. اژدها
امکان پذیر است؛ امــا اگــر مار هــمــه کارها را بــه اژدها واگذار کند؛ خطرناک است. مار
آنها نمی توانند مدتی طولانی بــا هم همکاری کنند؛ امــا گاهی کارها خوب پیش خواهد رفت. اسب
شاید. بز می تواند بــا اژدها در زمینه ای هنری همکاری کــنــد و اژدها نقش کارگردان؛ تهیه کننده یــا مدیر اجرایی را بــه عهده بگیرد. بز
عالی است! اتحاد قدرت بــا حیله گری شکست ناپذیر است. میمون
اگر اژدها کارها را در دست بگیرد؛ خروس می تواند نمایش چشمگیری بــه راه بندازد. خروس
نه؛ سگ درون اژدها را می بیند و اژدها چنین حالتی را دوست ندارد. سگ
موفقیت آنها حتمی است؛ بــه خصوص کــه خوک تــا حدی متواضع و فروتن است. خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال اژدها و فرزندان متولد سال :

اژدها فرزندانش را بیش از حد مورد مواخذه قرار می دهد؛ امــا بــه هــر حال؛ مشکلی پیش نخواهد آمد. موش
گاو نهایت سعی خود را می کــنــد تــا اژدها را خشنود سازد. امــا ایــن کار آسان نیست. اژدها عاشق خود نمایی اســت ولــی گاو درونگرا و کمی کودن است! گاو
خوب است. اژدها از شهرت و اعتبار ببر بــه خود می بالد و ببر نــیــز بــه حرف های او گوش می دهد. ببر
گربه خود نما و جاه طلب اســت و اژدها از شهرت و اعتبار ببر بــه خود می بالد و ببر نــیــز بــه حرف های او گوش می دهد. گربه
بسیار عالی است. هــر دو بــه وجود هم می بالند! اژدها
بله؛ برخورد مار بــا اژدها کاملا عاقلانه اســت و حــتـی اگــر دیدگاه ها و عقاید اژدها مورد قبول مار نباشد؛ او را درک می کند. مار
مشکلات اساسی وجود دارد؛ امــا عاقبت بــا هم می سازند. اسب
اژدها بــه ذوق هنری فرزندش افتخار می کــنــد و مورد حمایتش قرار می دهد. بز
رابطه آنها خوب است. اژدها دانش و تجربیات خود را در اختیار میمون قرار می دهد؛ بــه شرط آن کــه میمون بــه آنها احتیاج داشته باشد! میمون
رابطه بسیار خوبی است. اطاعت کورکورانه خروس از اژدها باعث خوشحالی اژدها می شود. خروس
نه؛ سگ اژدها را تحسین نمی کند؛ در حالی کــه اژدها ایــن کار را وظیفه سگ می داند. سگ
بله؛ اژدها بــرای خوک مفید است. او از تمام توان خود بــرای کامیابی خوک استفاده می کند. خوک

طالع بینی چینی متولدین سال مار

(متولدین 1296-1308-1320-1332-1344-1356-1368-1380)

مشخصات کلی متولدین سال مار : خردمند و زیبا

مار یــا افعی ؛ در اساطیر و افسانه های مردمان مغرب زمین چهره ای منفی دارد؛ امــا در سال مار متولد شده اند ؛ اگــر مرد باشند؛ جذاب ؛ احساساتی و شوخ طبع و اگــر زن باشند؛ زیبا هستند و ایــن زیبایی عامل کامیابی آنهاست.

ژاپنی ها بــرای ابراز شگفتی و ستایش خود از زنان ؛ معمولا می گویند: عزیز من؛ تو یک مار واقعی هستی؛ ؛ حال آن کــه در کشورهای غربی نمی توان بــرای تعریف و تمجید از کسی از چنین عبارتی استفاده کرد.

مار در لباس پوشیدن بسیار خوش سلیقه اســت و خود نمایی می کند. مردان متولد ایــن سال بسیار خوش لباس و خانم مارها هم بی اندازه خود آرا هستند.

مار هرگز عمر عزیزش را بــه بطالت نمی گذراند و از بد گویی و یاوه گویی گریزان اســت ... او بسیار می اندیشد و روشن فکر؛ فرزانه و خردمند اســت ؛ هــر چند نیاز چندانی بــه استفاده از عقل و خرد خود ندارد ؛ زیــرا روان و نا خود آگاه بسیار روشنی دارد کــه در صورت پرورش بــه روشن بینی و شهود می انجامد. بــه ایــن ترتیب؛ او بــه فطرت و غریزه خود؛ بیش از استدلالات؛ نظرات و تجربیات دیگران اهمیت می دهد و بــه نظر می رسد بــرای شناخت جهان از حس ششم خود استفاده می کند.

وی بــا همت و پشتکار کارها را تــا پایان دنبال می کند؛ از تردید و بی ثباتی بیزار اســت و سریع و قاطع تصمیم می گیرد ... بــرای رسیدن بــه هدفش؛ از هیچ کوششی فرو گذار نمی کــنــد و بــه نظر می رسد کــه هیچ چیز نمی تواند او را از هدفش بازدارد.

مار در امور مالی و اقتصادی کمی حسابگر اســت ولــی حس انسان دوستی اش ؛ سر انــجـام او را بــه همیاری بــا دیگران وا می دارد؛ هــر چند کمک های او بیشتر معنوی اســت تــا مادی! بــه هــر حال؛ بــرای مار جان دادن راحت تر از پول دادن است! شگفت آن کــه او همیشه دم از بخشندگی می زند؛ تــا آن جا کــه دیگر اعتبار خود را از دست می دهد و حنایش رنگ می بازد.

نقطه ضعف شخصیت مار ؛ انحصار طلبی در کمک بــه دوستان اســت ... اگــر بخواهد بــه کسی مهربانی کند؛ حضور هیچ کس دیگر را بر نمی تابد؛ بــه طوری کــه شخص نیازمند از تمنای خود پشیمان می شود؛ زیــرا طبیعت مار چنان اقتضا می کــنــد کــه حلقه وار بــه دور فرد دل خواسته اش بپیچد و باعث خفگی او شــود !پیش از آن کــه پیشنهاد یاری مار را بپذیرید؛ خوب بیندیشید؛ در غیر ایــن صورت پشیمان خواهید شد.

مار در معاش بسیار خوش اقبال اســت و هرگز در مورد پول نگرانی نخواهد داشت. بــه قول معروف پول از سر و کولش می ریزد. او خود نــیــز بــه ایــن دولتمندی اشراف دارد و خیالش از ایــن بابت تخت است. امــا اگــر پولدار شود؛ ناخن خشکی می کــنــد و هرگز بــه کسی پول نمی دهد.

مارها وقتی پیر می شوند؛ خساست آنها بــه اوج می رسد.

مار همیشه دنبال مشاغل بی درد سر و آسان می گردد و می توان گــفــت تــا اندازه ای تنبل است.

مار نسبت بــه شریک مسایل عشقی خود ـــ حــتـی اگــر عاشقش نباشد ـــ بسیار حسود اســت و آنچنان بــه دورش حلقه می زند تــا سر انــجـام او را از میدان بــه در کند.

مردان متولد سال مار؛ چشم چران هستند؛ ولــی چنین صفتی را از همسرشان تحمل نمی کنند. آنان خانواده ای پر جمعیت و شلوغ بــه راه می اندازند تــا اطمینان حاصل کـنـنـد همسرانشان آن قدر گرفتارند کــه فرصتی بــرای چشم چرانی و هوسبازی نداشته باشند!

دوران کودکی و جوانی مار معمولا آرام و بی درد سر می گذرد امــا مــمــکن اســت سر پیری بــه فکر معرکه گیری بیفتد ؛ زیــرا در ایــن دوران ؛ احساسات ؛ طبیعت پرحرارت ونیز ماجراجویی هایش از خواب بیدار شده و آرامش دوران سالخوردگی اش را بر هم می زند.

در ایــن میان ؛ عامل تعیین کننده آن اســت کــه مار در زمستان بــه دنیا آمده باشد یــا در تابستان ؛ در گرما یــا در سرما و در روز یــا شب؛ زیــرا طبیعت او بــا طوفان؛ سرما و باران های بهاری سازگاری ندارد. ماری کــه در نیم روزی تابستانی و در منطقه ای گرمسیر متولد شده باشد؛ از ماری کــه در نیمه شب سرد زمستان بــه دنیا آمده باشد ؛ شادتر است. آب وهوای زاد روز متولدان سال مار ؛ تاثیر بسزایی در سر نوشت آنان دارد. ماری کــه در یک روز طوفانی بــه دنیا آمده باشد ؛ زندگی پرماجرایی خواهد داشت.

مشاهیر متولد سال مار

داروین؛ مونتنی؛ کوپرنیک؛ کالوین؛ گاندی؛ مائوتسه تونگ؛ آرتور سی کلارک؛ مونتسکیو ؛ کندی؛ لودیس پریل؛ لینکن و بادن پاول ؛ آندره ژید؛ گوستاوفلوبر و ادگار آلن پو؛ پیکاسو؛ شوبرت؛ ملک ناصر؛ بودلر و برامس

مشاغل مناسب متولد سال مار

مدیر مدرسه؛ استاد دانشگاه؛ نویسنده؛ فیلسوف؛ حقوق دان؛ روان پزشک؛ سیاستمدار؛ نماینده سیاسی؛ کارگزار بورس؛ غیب گو؛ پیشگو؛ طالع بین؛ فالگیر؛ جادوگر؛ واسطه احضار روح؛ کف بین؛ خطاط

متولدین ماههای سال مار

اژدر مار! مراقب حلقه های او و ضربات مهلکش باشید! فروردین
افعی! او وفادار و قابل اعتماد است؛ امــا جذابیتش غیر قابل انکار است. اردیبهشت
مار پرشور و هیجان! او دمدمی مزاج ترین مارهاست. خرداد
مار خواب آلود! او تن بــه هــر کاری نمی دهد. بــایــد تکانی بــه او داد! تیر
مار فعال! او موجودی بی نظیر و بسیار متعادل است. مرداد
مار زنگی! قواعد بازی را خیلی خوب بلد اســت و می داند چگونه از آنها استفاده کند. شهریور
این مار مودب تر از آن اســت کــه بتواند درستکار باشد! مراقب باشید در چنبره اش گرفتار نشوید. زیــرا مــمــکن اســت مسحور او شوید. مهر
افعی شهوت انگیز! ایــن همان ماری اســت کــه حوا را بــرای گاز زدن بــه سیب اغوا کرد! آبان
مار مصمم! او بــه اهدافش خواهد رسید؛ امــا زیاد جذاب نیست. آذر
مار اندیشمند! او کمی خیال پرداز و آرمانی؛ امــا بسیار هوشیار است. دی
مار مرموز! او می تواند غیب بین و در احضار ارواح واسطه خوبی باشد. بهمن
مار ماهی! بــه شدت خوددار؛ آرام و متین است. اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال مار

خانم مار گاه بی وفا می شود؛ امــا خوشحال است. در عوض آقای موش خشنود نخواهد بود! موش
اگر خانم مار بتواند سرگرمی های خارج از خانه اش را پنهان کند؛ هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. او تلاش خود را خواهد کــرد امــا اگــر لو برود … گاو
هرگز توصیه نمی شود. سو ء تفاهم کامل؛ بی آن کــه امیدی بــه بر طرف شدن آن باشد؛ حکم فرما خواهد بود. عقل و شیفتگی بــا هم جور در نمی آید. ببر
چرا کــه نه؟ ایــن دو موجود نکته سنج فرصت کافی بــرای سبک و سنگین کردن یک دیگر خواهند داشت. گربه
زوج خوبی هستند. آقای اژدها بــه دلربایی خانم مار می بالد؛ حــتـی اگــر چشم مار بــه دنبال او نباشد. اژدها
رابطه پیچیده و درد سر آفرینی است. ماجراجویی ها؛ عشوه گری ها؛ احساسات و کوشش مداوم بــرای گناهکار جلوه دادن یک دیگر؛ کشمکش هایی ایجاد خواهد کرد. مار
بله؛ اگــر خانم مار از داشتن چنین رابطه ای خوشحال باشد و اگــر آن قدر عاقل باشد کــه بتواند اسب را تحمل کند؛ امکان پذیر است. اسب
این جا عقل و خرد کاری از پیش نمی برد. خطر درهم شکستن هــمــه چیز وجود دارد. بز
امکان پذیر است؛ بــه شرط اینکه میمون؛ تن بــه ایــن کار بدهد. هــمــه چیز بــه میل میمون بستگی دارد. میمون
چرا کــه نه؟ ایــن دو؛ وجود همدیگر را کامل می کـنـنـد و مار آن قدر عاقل هست کــه در ظاهر خود را آرام نشان دهد. خروس
امکان پذیر است؛ مشروط بــه آن کــه خانم مار زیاد بــه سگ پیله نکند! سگ
خوک بیچاره! او اسیر خواهد بود و حــتـی علاقه ای بــه لطیفه های عامیانه هم نشان نخواهد داد. خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال مار

در یک کلام؛ ایــن ارتباط؛ بازی بــا دم شیر است؛ امــا موش کورکورانه عاشق مار می شود! موش
بله؛ مار اجازه می دهد کــه گاو تصمیم گیرنده باشد. او معقول اســت و همیشه در صحنه حاضر خواهد بود. گاو
دید ایــن دو نسبت بــه هــمــه چیز کاملا متفاوت است. مشکل می توان پی برد کــه چــه در سر دارند. ببر
اوه… شاید بله… البته تــا زمانی کــه مار آرامش خود را از دست ندهد. پایان خوشی در انتظار مار نیست! گربه
مشکل است! اژدها دوست دارد مار از او تعریف و تمجید کند؛ نه ایــن کــه اسیر باشد! اژدها
رابطه پیچیده و درد سر آفرینی است. ماجراجویی ها؛ عشوه گری ها؛ احساسات و کوشش مداوم بــرای گناهکار جلوه دادن یک دیگر؛ کشمکش هایی ایجاد خواهد کرد. مار
اسب عاشق پیشه و باوفاست. اگــر آتش عشق خاموش شود؛ اسب؛ مار را ترک خواهد کــرد و مار بی وفا تنها می ماند. ایــن دو در کنار هم زندگی خوبی نخواهند داشت. اسب
اگر مار ثروتمند باشد؛ خانم بز در انــجـام وظایفش کوتاهی نخواهد کرد. رابطه ایــن دو پر دردسر است! بز
تنها بــا هوشیاری و زیرکی می توان چنین رابطه ای را حفظ کــرد و پــس از آن … میمون
خوش یمن است. ایــن دو بــه اتفاق فلسفه بافی می کـنـنـد و احترام خاصی بــه هم می گذارند. خروس
مار آنچه را کــه بخواهد؛ انــجـام می دهد و حــتـی اگــر سگ اسیر او شود؛ واکنشی از خود نشان نمی دهد. سگ
خوک پیر دوست داشتنی! بیچاره خوک پیر! سر انــجـام مار او را خفه خواهد کرد. خوک

رابطه دوستی متولدین سال مار بــا سالهای

بدک نیست! هــر دو حرف های زیادی بــرای گفتن بــه یک دیگر دارند کــه آکنده از غیبت و شایعه پراکنی است. موش
بین ایــن دو تفاوت های زیادی وجود دارد؛ امــا بــا هم خوب کنار می آیند. گاو
نه؛ ایــن رابطه شبیه گــفــت و گوی کر و لال ها خواهد بود. ببر
بله؛ آنها می توانند گــفــت و گوی های طولانی و هیجان آوری بــا یک دیگر داشته باشند. گربه
بله؛ ایــن دو خیلی خوب بــا یک دیگر سازش می کـنـنـد و هــر یک بــه دیگری آرامش می بخشد. اژدها
یک رابطه عالی دیگر؛ دو فیلسوف سعی می کـنـنـد دنیا را اصلاح کنند! مار
بله؛ مار خشم و بی قراری اسب را فرو می
[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گل رز است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات