طالع بینی ازدواج چینی

شنبه 11 شهريور 1396
22:19
golroz

طالع بینی ازدواج

طالع بینی ازدواج


فال ازدواج

فال ازدواج


طالع بینی ازدواج ماه ها بــا هم

طالع بینی ازدواج ماه ها بــا هم

پیوند زناشویی فروردین بــا سایر ماه ها

فروردین بــا فروردین : ( خوب ) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی بــه صفات مثبت یکدیگر
فروردین بــا اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل بــه حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد
فروردین بــا خرداد : (بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش
فروردین بــا تیر : ( متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد
فروردین بــا مرداد : (خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چــون هماهنگی وجود دارد
فروردین بــا شهریور : ( بد ) یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب
فروردین بــا مهر : ( بسیار خوب ) افرادی منصف و معتقد بــه تساوی حقوق زن و مرد
فروردین بــا آبان : ( بد ) آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا
فروردین بــا آذر : ( عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است
فروردین بــا دی : (بد ) تفاهم چندانی بــا هم ندارند مرموز و محافظه کار می باشند
فروردین بــا بهمن : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند
فروردین بــا اسفند : ( متوسط ) بــا مشکل مواجه اســت مــمــکن اســت پیوند خوبی باشد

پیوند زناشویی اردیبهشت بــا سایر ماه ها

اردیبهشت بــا فروردین : (متوسط ) مــمــکن اســت مشکل داشته باشند قابل حل شدن است
اردیبهشت بــا اردیبهشت : ( متوسط ) نسبتا خودرای و لجباز هستند مــمــکن اســت مشکل پیش بیاید
اردیبهشت بــا خرداد : ( متوسط ) تیزهوش کنجکاو و چندان بــا هم سازگار نیستند
اردیبهشت بــا تیر : ( بسیار خوب ) خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استوار
اردیبهشت بــا مرداد : ( بسیار خوب ) عاشق پیشه بــا صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش
اردیبهشت بــا شهریور : ( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل
اردیبهشت بــا مهر : ( متوسط ) اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت
اردیبهشت بــا آبان : ( خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه بــا جاذبه و اقتدار و ناسازگار
اردیبهشت بــا آذر : ( متوسط ) جسور بی پروا نیازمند بــا آزادی و بدون تفاهم
اردیبهشت بــا دی : ( بسیار خوب ) بــا ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا
اردیبهشت بــا بهمن : ( بد ) کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگر
اردیبهشت بــا اسفند : ( خوب ) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

پیوند زناشویی خرداد بــا سایر ماه ها

خرداد بــا فروردین : ( بد ) افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم
خرداد بــا اردیبهشت : ( متوسط ) تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان بــا هم سازگار نیستند
خرداد بــا خرداد : ( خوب ) مشورت پذیر بــا استدلال توانا در برطرف کردن مشکلات
خرداد بــا تیر : ( متوسط ) بــا روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می توانند باعث ایجاد مشکلات شوند
خرداد بــا مرداد : ( بسیار خوب ) زوجی جذاب و اجتماعی بــا صفات مشترک فراوان
خرداد بــا شهریور : ( متوسط ) چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد
خرداد بــا مهر : ( بسیار خوب ) خونسرد بــا سلیقه هنر دوست و بسیار بــا نشاط می باشند
خرداد بــا آبان : ( متوسط ) بــرای رسیدن بــه خوشبختی بــایــد یکدیگر راتحمل کنند
خرداد بــا آذر : ( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق بــرای زندگی مشترک
خرداد بــا دی : ( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند
خرداد بــا بهمن : ( بسیار خوب ) بــا روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک بــه همدیگر
خرداد بــا اسفند : ( بد ) خیالباف رویا پرداز مرموز عدم تفاهم بــا همدیگر

پیوند زناشویی تیر بــا سایر ماه ها

تیر بــا فروردین : (متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد
تیر بــا اردیبهشت : ( بسیار خوب ) نقطه اشتراک فراوانی بــا یکدیگر دارند
تیر بــا خرداد : ( متوسط ) یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و بــا انرژی
تیر بــا تیر : ( خوب ) علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می باشد
تیر بــا مرداد : ( خوب ) خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق
تیر بــا شهریور:(بسیار خوب) یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ
تیر بــا مهر : ( بسیار خوب ) هــر دو مهربان انسان دوست و توانمند
تیر بــا آبان : ( متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولــی در سایر مسائل هماهنگ می باشند
تیر بــا آذر : (بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل بــه رکن خانواده
تیر بــا دی : (خوب ) از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق میشود
تیر بــا بهمن : ( متوسط ) ازدواج میتواند شکل بگیرد امــا بــه سعی و کوشش نیاز دارد
تیر بــا اسفند : ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه بــا تفاهم کامل

پیوند زناشویی مرداد بــا سایر ماه ها

مرداد بــا فروردین : ( خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چــون هماهنگی وجود دارد
مرداد بــا اردیبهشت : ( بسیار خوب ) مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار
مرداد بــا خرداد : ( بسیار خوب ) اجتماعی خونگرم همراه بــا سازگاری مثبت
مرداد بــا تیر : ( خوب ) اختلاف سلیقه زیادی بــا هم ندارند موقعیت همدیگر را درک می کنند
مرداد بــا مرداد : ( خوب ) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود
مرداد بــا شهریور : ( متوسط ) یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند
مرداد بــا مهر : ( خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه بــا منطق در زندگی هستند
مرداد بــا آبان : (متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران
مرداد بــا آذر : ( متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال
مرداد بــا دی ? متوسط ) بــه دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند
مرداد بــا بهمن : (خوب ) هــر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود
مرداد بــا اسفند : ( خوب )با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر

پیوند زناشویی شهریور بــا سایر ماه ها

شهریور بــا فروردین : (بد ) یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب
شهریور بــا اردیبهشت : ( خوب ) صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابت
شهریور بــا خرداد : (متوسط ) یکی عاطفی و عاشق پیشهدیگری بــا نظم و برنامه مشخص
شهریور بــا تیر : ( بسیار خوب ) در امور مالی هماهنگ و بــا صفات مشترک فراوان
شهریور بــا مرداد : ( متوسط ) نسبتا لجباز و خودرای شاید بــا مشکل مواجه شوند
شهریور بــا شهریور : ( بسیار خوب ) هــر دو صمیمی و صادق و بــا محبت می باشند
شهریور بــا مهر : ( خوب ) مشورت پذیر بــا منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا
شهریور بــا آبان : ( متوسط ) جسور و بی پروا ... سرشار از انرژی و بلند پرواز
شهریور بــا آذر : ( بد ) تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند
شهریور بــا دی : ( خوب ) یک ازدواج خوب همراه بــا زندگی سرشار از محبت
شهریور بــا بهمن : ( متوسط ) چنین پیوندی بــا سعی و کوشش می تواند خوب باشد
شهریور بــا اسفند ? خوب ) بسیار بــا صبر و حوصله هستند کــه باعث تفاهم در زندگی می شود

پیوند زناشویی مهر بــا سایر ماه ها

مهر بــا فروردین : (بسیار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد بــه تساوی حقوق زن و مرد
مهر بــا اردیبهشت : ( خوب ) انسان هایی هستند کــه تمایل زیادی بــه حفظ آرامش و اعتدال دارند
مهر بــا خرداد : (بسیار خوب ) آدم هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی بــا هم دارند
مهر بــا تیر : ( بسیار خوب ) اهل رفت و آمد و معاشرت بــا دیگران و بسیار شکیبا
مهر بــا مرداد : ( خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه بــا منطق در زندگی هستند
مهر بــا شهریور : ( خوب ) پیوندی موفق چــون منصف عادل و بــا سلیقه می باشند
مهر بــا مهر : ( خوب ) بــه دلیل اشتراکات زیادی کــه دارند می توانند موفق باشند
مهر بــا آبان : ( متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند امــا می توانند موفق باشند
مهر بــا آذر : ( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند
مهر بــا دی : ( متوسط ) نسبتا خودرای بلندپرواز ... مــمــکن اســت بــا مشکل روبرو شوند
مهر بــا بهمن : ( بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش
مهر بــا اسفند : (بسیار خوب ) پیوندی موفق چــون از نظر عاطفی بــا هم سازگار و هماهنگ هستند

پیوند زناشویی آبان بــا سایر ماه ها

آبان بــا فروردین : ( بد ) آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا
آبان بــا اردیبهشت : ( خوب ) آرمانگرا بلند پرواز همراه بــا جاذبه و اقتدار و ناسازگاری
آبان بــا خرداد : (متوسط ) بــرای رسیدن بــه خوشبختی بــایــد یکدیگر را تحمل کنند
آبان بــا تیر : (متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولــی در سایر موارد هماهنگ می باشند
آبان بــا مرداد : ( متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران
آبان بــا شهریور : ( متوسط ) جسور بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز
آبان بــا مهر : ( متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند امــا میتوانند موفق باشند
آبان بــا آبان : ( بد ) مستعد بــه خشمگین شدن و از کوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه بــا مشکلات
آبان بــا آذر : ( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد
آبان بــا دی : ( بد ) هــر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند
آبان بــا بهمن : ( بد ) یکی بــا احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری
آبان بــا اسفند : (بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری بــا اعتماد بــه نفس کافی

پیوند زناشویی آذر بــا سایر ماه ها

آذر بــا فروردین : (عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است
آذر بــا اردیبهشت : (متوسط ) جسور بی پروا نیازمند بــه آزادی و بدون تفاهم
آذر بــا خرداد: ( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق بــرای زندگی مشترک
آذر بــا تیر: ( بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل بــه رکن خانواده
آذر بــا مرداد : (متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال
آذر بــا شهریور: (بد ) تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند
آذر بــا مهر : ( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیر می باشد
آذر بــا آبان : ( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد
آذر بــا آذر: ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار مطلوب توام بــا سعادت و خوشبختی
آذر بــا دی : ( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند بــایــد خویشتن دار باشند
آذر بــا بهمن : ( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چــون مثبت گرا هستند
آذر بــا اسفند : ( متوسط ) یکی بــا صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد

پیوند زناشویی دی بــا سایر ماه ها

دی بــا فروردین : (بد ) تفاهم چندانی بــا هم ندارند. مرموز و محافظه کار می باشند
دی بــا اردیبهشت : ( بسیار خوب) بــا ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا
دی بــا خرداد : ( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند
دی بــا تیر : (خوب ) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند
دی بــا مرداد : (متوسط ) بــه دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند
دی بــا شهریور : ( خوب ) یک ازدواج خوب همراه بــا زندگی سرشار از محبت
دی بــا مهر : ( متوسط ) نسبتا خودرای و بلند پرواز مــمــکن اســت بــا مشکل روبرو باشند
دی بــا آبان : ( بد ) هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند
دی بــا آذر : ( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند بــایــد خویشتندار باشند
دی بــا دی : (متوسط ) خصوصیات مشترک باعث شادابی یــا یکنواختی زندگی مشترک آنها می شود
دی بــا بهمن : ( متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی
دی بــا اسفند : ( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

پیوند زناشویی بهمن بــا سایر ماه ها

بهمن بــا فروردین : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند
بهمن بــا اردیبهشت : ( بد ) کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یکدیگر
بهمن بــا خرداد : ( بسیار خوب ) بــا روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک بــه همدیگر
بهمن بــا تیر : ( متوسط ) ازدواج می تواند شکل بگیرد امــا بــه سعی و کوشش نیاز دارد
بهمن بــا مرداد : ( خوب ) هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود
بهمن بــا شهریور : ( متوسط ) چنین پیوندی بــا سعی و کوشش می تواند خوب باشد
بهمن بــا مهر : ( بد ) پر جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سرکش
بهمن بــا آبان : ( بد ) یکی بــا احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری
بهمن بــا آذر : ( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چــون مثبت گرا هستند
بهمن بــا دی : (متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی
بهمن بــا بهمن : ( خوب ) پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف
بهمن بــا اسفند : (خوب) یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری بــا احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

پیوند زناشویی اسفند بــا سایر ماه ها

اسفند بــا فروردین : ( متوسط ) بــا مشکل مواجه اســت مــمــکن اســت پیوند خوبی باشد
اسفند بــا اردیبهشت : ( خوب ) اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند
اسفند بــا خرداد : (بد ) خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم بــا همدیگر
اسفند بــا تیر : ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و بــا تفاهم کامل
اسفند بــا مرداد : (خوب ) هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر
اسفند بــا شهریور : ( خوب ) بسیار بــا صبر و حوصله هستند کــه باعث تفاهم در زندگی میشوند
اسفند بــا مهر : ( بسیار خوب ) پیوندی موفق چــون از نظر عاطفی بــا هم سازگار و هماهنگ هستند
اسفند بــا آبان : ( بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری بــا اعتماد بــه نفس کافی
اسفند بــا آذر : ( متوسط) یکی بــا صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشد
اسفند بــا دی : ( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه
اسفند بــا بهمن : ( خوب ) یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری بــا احساس و عاطفه و مکمل همدیگر
اسفند بــا اسفند : ( بد ) بــه خاطر زودرنجی و حساس بودن مــمــکن اســت مشکلاتی پیش بیاید


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گل رز است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات