شخصیت شناسی از روی اسم

شنبه 11 شهريور 1396
22:17
golroz

شخصیت شناسی

شخصیت شناسی

روان شناسان شخصیتی اعتقاد دارند کــه شماره تولد؛ شما را از آن شخصیت شناسی از روی تاریخ تولد – تست روانشناسی چیزی کــه می خواهید باشید دور نمی کند؛ بـلـکـه مانند رنگی اســت کــه نوع آن و زیبایی اش بــرای افراد مختلف متفاوت است. بــه مثال زیر توجه کنید:

فرض می کنیم کــه شما متولد 29 اردیبهشت 1364 هستید.اردیبهشت ماه دوم (2) سال اســت پــس :

9=1+8=18=5+9+3+1=1395=1364+2+29

شماره تولد 9 اســت و اکنون می توانید آنچه راکه مربوط بــه ایــن شماره اســت بــا خود مطابقت دهید.

تفسیر اعداد:

1- خالق و مبتکر:

‘یک’ ها پایه و اساس زندگی هستند. همیشه عقاید جدید و بدیع دارند و ایــن حالت در آنها طبیعی است. همیشه دوست دارند تمامی کارها و مسائل بر حول محوری کــه آنها می گویند و تعیین می کـنـنـد در گردش باشد و چــون مبتکر هستند؛ گاهی خود خواه می شوند. بــا ایــن حال ‘یک’ ها بشدت صادق و وفادارند و بــه خوبی مهارتهای سیاسی را یاد میگیرند ... همیشه دوست دارند حرف اول را بزنند و غالبا رهبر و فرمانده هستند؛ چــون عاشق ایــن هستند کــه ‘بهترین’ باشند ... در استخدام خود بودن و بــرای خود کار کردن بزرگترین کمک بــه آنهاست ولــی بــایــد یاد بگیرند عقاید دیگران مــمــکن اســت بهتر باشد و بــایــد بــا رویی باز آنها را نــیــز بشنوند.

2- پیام آور صلح:

‘دو’ ها سیاستمدار بــه دنیا می آیند ! از نیاز دیگران خبر دارند و غالبا پیش از دیگران بــه آنها فکر می کـنـنـد ... اصلا تنهایی را دوست ندارند ... دوستی و همراهی بــا دیگران برایشان بسیار مهم اســت و می تواند آنها را بــه موفقیت در زندگی رهنمون سازد. امــا از طرف دیگر ؛ چـنـانـچه در دوستی بــا کسی احساس ناراحتی کـنـنـد ترجیح می دهند تنها باشند.از آنجایی کــه ذاتا خجالتی هستند بــایــد در تقویت اعتماد بــه نفس خود تلاش کـنـنـد و بــا استفاده از لحظه ها و فرصت ها آنها را از دست ندهند.

3- قلب تپنده زندگی:

‘ سه ‘ ها ایده آلیست هستند؛ بسیار فعال؛اجتماعی؛جذاب؛رمانتیک وبسیار بردبار و پر تحمل .خیلی کارها را بــا هم شروع می کـنـنـد امــا هــمــه آنها را پیگیری نمی کنند. دوست دارند کــه دیگران شاد باشند و بــرای ایــن کار تمام تلاش خود رابه کار می گیرند. بسیار محبوب اجتماعی و ایده آلیست هستند امــا بــایــد یاد بگیرند کــه دنیا را از دید واقعگرایایه تری هم ببینند.

4- محافظه کار:

‘چهار’ ها بسیار حساس و سنتی هستند. آنها عاشق کارهای روزمره؛ روتین و پیرو نظم و انضباط هستند و تنها زمانی وارد عمل می شــونــد کــه دقیقا بدانند چــه کاری بــایــد انــجـام دهند. بــه سختی کار و تلاش می کنند. عاشق طبیعت و محیط خارج از خانه هستند. بسیار مقاوم و بــا پشتکار هستند. امــا بــایــد یاد بگیرند کــه انعطاف پذیری بیشتری داشته و بــا خود مهربانتر باشند.

5- ناهماهنگ بــا جماعت:

‘پنج’ ها جهانگرد هستند و کنجکاوی ذاتی؛ خطر پذیری و اشتیاق سیری ناپذیر آنها بــه جهان هستی و دیدن محیط اطراف خود؛غالبا برایشان درد سر ساز می شود. آنها عاشق تنوع هستند ودوست ندارند مانند درخت در یک جا ثابت بمانند. تمام دنیا مدرسه آنهاست و در هــر موقعیتی بــه دنبال یادگیری هستند. سوالات آنها هرگز تمام نمی شود. آنها بــه خوبی یاد گرفته اند کــه قبل از اقدام بــه عمل؛ تمامی جوانب کار را سنجیده و مطمئن شــونــد کــه پیش از نتیجه گیری ؛تمامی حقایق را مد نظر قرار داده اند.

6- رمانتیک و احساساتی:

‘ شش’ ها ایده آلیست هستند و زمانی خوشحال می شــونــد کــه احساس مفید بودن کنند. یک رابطه خانوادگی بسیار محکم بــرای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اعمالشان بر تصمیم گیری هایشان موثر اســت و آنها حس غریب بــرای مراقبت از دیگران و کمک بــه آنها دارند. بسیار وفادار و صادق بوده و معلمان بزرگی می شوند. عاشق هنرو موسیقی هستند. دوستانی صادق و در دوستی ثابت قدم هستند.’شش’ ها بــایــد بین چیزهایی کــه می توانند آنها را تغییر دهند و چیزهایی کــه نمی توانند؛ تفاوت قائل شوند.

7- عاقل و خردمند:

‘هفت’ ها جستجو گر هستند. آنها همیشه بــه دنبال اطلاعات پنهان و مخفی بوده و بــه سختی اطلاعات بــه دست آمده را بــا ارزش حقیقی آن می پذیرند.احساسات هیچ ارتباطی بــا تصمیم گیری های آنها ندارد. بــا اینکه در مورد هــمــه چیز در زندگی سوال می کـنـنـد امــا دوست ندارند مورد پرسش واقع شــونــد و هیچگاه کاری را ابتدا بــه ساکن بــا سرعت شروع نمی کـنـنـد و شعارآنها ایــن اســت کــه بــه آرامی می توان مسابقه را برد. آنها فیلسوفهای آینده هستند؛ طالبان علم کــه بــه هــر چــه می خواهند می رسند و سوال بی جوابی ندارند ... مرموز هستند و در دنیای خودشان زندگی می کـنـنـد و بــایــد یاد بگیرند در ایــن دنیا چــه چیزی قابل قبول اســت و چــه چیزی نه!

8- آدم کله گنده:

‘هشت ‘ ها حلال مشکلات هستند. اساسی و حرفه ای سراغ مشکل رفته و آن را حل می کنند. قضاوتی درست دارند و بسیار مصمم هستندو طرحهاو نقشه های بزرگی دارند و دوست دارند زندگی خوبی داشته باشند. مسوولیت افراد را بر عهده می گیرند و مردم را بــا هدف خاص خود می بینند. بــا شرایط ویژه ای ایــن امکان رابه وجود می آورند کــه دیگران همیشه آنها را رئیس ببینند.

9- اجرا کننده و بازیگر:

‘نه ‘ ها ذاتا هنرمند هستند ... بسیار دلسوز دیگران و بخشنده بوده و آخرین پول جیب خود را نــیــز بــرای کمک بــه دیگران خرج میکنند ... بــا جذابیت ذاتی شان اصلا در دوست یابی مشکلی ندارند و هیچ کس بــرای آنها فرد غریبه ای بــه حساب نمی آید.در حالات مختلف شخصیت های متفاوتی از خود بروز می دهند و بــرای افرادی کــه اطرافشان هستند شناخت ایــن افراد کمی دشوار بــه نظر می رسد ... آنها شبیه بازیگرانی هستند کــه در موقعیت های مختلف رفتارهای متفاوتی نشان می دهند. افرادی خوش شانس هستند امــا خیلی وقتها از آینده خود بیمناک و نسبت بــه آن هراسان هستند. آنها بــرای موفقیت بــایــد بــه یک دوستی و عشق دو جانبه کــه می تواند مکملشان در زندگی باشد دست یابند.

شخصیت شناسی افراد

شخصیت شناسی افراد

زمانی کــه دو نفر بــرای اولین بار همدیگر را ملاقات می کنند؛ بــه دنبال نشانه هایی بــرای شناخت شخصیت هم می گردند. از حالت دست گرفته تــا شیوه جواب دادن بــه تلفن همراه؛ همگی راههایی هستند کــه بــه کمک آنها می توانید شخصیت طرف مقابل را تــا حدودی تشخیص دهید.

ما در اینجا برخی از رایج ترین رفتارها را کــه معیاری بــرای قضاوت شما می توانند باشد؛ برایتان آورده ایم.

حالت دست

شما می توانید از طریق حالت دست طرف مقابل؛ شخصیت او را تشخیص دهید. افرادی کــه حرکات دست زیادی دارند؛ معمولا افرادی قدرتمند بــا اعتماد بــه نفس بالا هستند کــه دوست دارند خودشان را در مقابل دیگران بیان کـنـنـد در حالی کــه آنهایی کــه زیاد هنگام صحبت کردن دست خود را تکان نمی دهند؛ افرادی کم رو و بدون اعتماد بــه نفس هستند کــه بــه دنبال ساده ترین راه بــرای انــجـام کارهایشان می گردند.

وقت شناسی

آیا دیر سر قرارتان رسده اید؟ ایــن رفتار شما بر شخصی کــه منتظر شما مانده است؛ تاثیر منفی خواهد گذاشت. افرادی کــه وقت شناس هستند؛ افراد بــا انگیزه ای هستند کــه ساختار ذهنی منظمی دارند و بــرای لحظه بــه لحظه زندگی خود ارزش قائلند در صورتی کــه افراد وقت نشناس؛ افراد بی ملاحظه ای هستند کــه همیشه در حال دویدن بــه ایــن طرف و آن طرف اند و تمام کارهای خود را در دقیقه 90 انــجـام می دهند.

طرز برخورد بــا کارکنان رستوران

سعی کنید هیچگاه بــا فردی کــه بــا کارمندان رستوران بد برخورد می کند؛ قرار ملاقات نگذارید. شما از طرز برخورد افراد بــا گارسن های رستوران؛ کارمندان هتل و نگبانان می توانید تشخیص دهید کــه آیا طرف مقابل تان فرد مودبی اســت یــا خیر. افرادی کــه شغل دیگران را معیار احترام گذاشتن بــه آنها قرار می دهند؛ افراد قابل اعتمادی نیستند.

طرز نگاه هنگام نوشیدن

تحقیقیات نشان داده افرادی کــه هنگام نوشیدن قهوه یــا چای؛ بــه داخل فنجان نگاه می کنند؛ افرادی درونگرا؛ ایده آلیسم؛ آگاه و متمرکز هستند. امــا فردی کــه بــه لبه های فنجان نگاه می کند؛ فردی اســت کــه بسیار تحت تاثیر دیگران قرار می گیرد و نسبت بــه اتفاقات اطراف خود آگاه است. بی خیالی؛ برونگرایی و قابل اعتماد نــیــز از دیگر خصوصیات ایــن دسته است. آنهایی کــه هنگام نوشیدن نــیــز چشمان خود را می بندند؛ افرادی هستند کــه در زندگی درد و رنج کشیده اند امــا سعی می کـنـنـد خودشان را بــا خوشی ها سرگرم کنند.

جویدن ناخن ها

بله؛ ایــن یک نشانه است. تحقیقات نشان داده افرادی کــه ناخن های خود را می جوند یــا بــا موهای خود بازی می کـنـنـد یــا حــتـی پوست تن خود را می خارانند؛ تمایل بــه کمال گرایی دارند و نمی توانند آرامش خود را بــه طور کامل حفظ کنند.

دست خط

فرقی نمی کــنــد کــه شما یک نامه عاشقانه بنویسید یــا یک لیست خرید روزانه؛ دست خط شما می تواند شخصیت شما را لو دهد.

افرادی کــه هنگام نوشتن فشار زیادی بــه خودکار می آورند افرادی لجوج هستند کــه از اعتماد بــه نفس بالایی نــیــز برخوردارند. اگــر کلمه های نوشته شده درشت و بزرگ باشند؛ شما فردی مردم محور هستید در حالی کــه دست خط ریز و کوچک نشان از درون گرایی شما دارد.

اگر دست خط شما بــه سمت راست شیب داشته باشد؛ شما فردی احساساتی و مهربان هستید امــا اگــر شیب آن بــه سمت چپ باشد؛ درونگرایی از خصوصیان اخلاقی شما است. دست خط های صاف نــیــز نشانه عملگرایی می باشد.

چک کردن گوشی

چک کردن گوشی و ایــن کــه چــه زمان و مکانی گوشی خود را از جیب یــا کیف تان در می آورید؛ می تواند شخصیت شما را آشکار کند. اگــر فردی هستید کــه مدام شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک یــا ایمیل خود را چک می کنید؛ نشان می دهد کــه شما در مورد مسائل عاطفی ثبات ندارید و مدام حال و هوایتان تغییر می کند.

تماس چشمی

برقرار نکردن تماس چشمی نشان دهنده عدم اعتماد بــه نفس اســت و ایــن کــه فرد بر رفتارهای خود کنترل نداشته و همیشه بــرای انــجـام کارهایش نیاز بــه یک تلنگر از ســوی اطرافیان دارد. اینگونه افراد اراده ای ضعیف دارند.

اما از طرف دیگر افرادی کــه اعتماد بــه نفس زیادی دارند؛ از برقرار کردن تماس چشمی واهمه ای ندارند و هنگام صحبت بــا دیگران بــه مدت طولانی تری بــه چشم های طرف مقابل خیره می شوند. اینگونه افراد در برقراری روابط اجتماعی بــا دیگران موفق تر هستند.

تست های شخصیت شناسی

تست های شخصیت شناسی

به ایــن تست شک نکنید.. ایــن آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسی اســت کــه ایــن روزها در اروپا بین روانشناسان در جریان است. پاسخهایش هم اصلاً کار دشواری نیست. کافی اســت کمی بــه خودتان رجوع کنید. یک کاغذ و قلم هم کنار دستتان باشد کــه بتوانید امتیازهایی کــه گرفته اید را جمع بزنید. حاضرید؟

1) چــه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟

الف _ صبح؛

ب- عصر و غروب؛

ج _ شب

۲) معمولاً چگونه راه می روید؟

الف _ نسبتاً سریع؛ بــا قدم های بلند؛

ب- نسبتاً سریع؛ بــا قدمهای کوتاه ولــی تند و پشت سر هم؛

ج _ آهسته تر؛ بــا سری صاف روبرو؛

د _ آهسته و سربه زیر؛ ه- – خیلی آهسته

۳) وقتی بــا دیگران صحبت می کنید؛

الف _ می ایستید و دست بــه سینه حرف می زنید؛

ب- دستها را در هم قلاب می کنید؛

ج _ یک یــا هــر دو دست را در پهلو می گذارید؛

د _ دست بــه شخصی کــه بــا او صحبت می کنید؛ می زنید؛

و ه-_ بــا گوش خود بازی می کنید؛ بــه چانه تان دست می زنید یــا موهایتان را صاف میکنید

۴) وقتی آرام هستید؛ چگونه می نشینید؟

الف _ زانوها خم و پاها تقریباً کنار هم؛

ب- چهارزانو؛

ج _ پای صاف و دراز بــه بیرون؛

د _ یک پا زیر دیگری خم

۵) وقتی چیزی واقعاً بــرای شما جالب است؛ چگونه واکنش نشان می دهید؟

الف _ خنده ای بلند کــه نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده؛

ب _ خنده؛ امــا نه بلند؛

ج _ بــا پوزخند کوچک؛

د _ لبخند بزرگ؛

ه_ لبخند کوچک

۶) وقتی وارد یک میهمانی یــا جمع می شوید؛

الف _ بــا صدای بلند سلام و حرکتی کــه هــمــه متوجه شما شوند؛ وارد می شوید

ب _ بــا صدای آرامتر سلام می کنید و سریع بــه دنبال شخصی کــه می شناسید؛ می گردید

ج _ در حد امکان آرام وارد می شوید؛ سعی می کنید بــه نظر سایرین نیایید

۷) سخت مشغول کاری هستید؛ بر آن تمرکز دارید؛ امــا ناگهان دلیلی یــا شخصی آن را قطع می کند؛

الف _ از وقفه ایجاد شده راضی هستید و از آن استقبال می کنید

ب _ بسختی ناراحت می شوید

ج _ حالتی بینابین ایــن ۲ حالت ایجاد می شود

۸) کدامیک از مجموعه رنگ های زیر را بیشتر دوست دارید؟

الف- قرمز یــا نارنجی

ب- سیاه

ج- زرد یــا آبی کمرنگ

د- سبز

ه- آبی تیره یــا ارغوانی

و- سفید

ز- قهوه ای؛ خاکستری؛ بنفش

۹) وقتی در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب؛ در چــه حالتی دراز می کشید؟

الف- بــه پشت

ب- روی شکم (دمر)

ج- بــه پهلو و کمی خم و دایره ای

د- سر بر روی یک دست

ه- سر زیر پتو یــا ملافه…

۱۰) آیا شما غالباً خواب می بینید که:

الف- از جایی می افتید.

ب- مشغول جنگ و دعوا هستید.

ج- بــه دنبال کسی یــا چیزی هستید..

د- پرواز می کنید یــا در آب غوطه ورید.

ه- اصلاً خواب نمی بینید.

و- معمولاً خواب های خوش می بینید

امتیازات

سؤال اول: الف(۲ امتیاز)؛ ب (۴ امتیاز)؛ ج (۶ امتیاز)

سؤال دوم: الف (۶امتیاز)؛ ب (۴ امتیاز)؛ ج (۷ امتیاز)؛ د (۲ امتیاز)؛ ه (۱ امتیاز)

سؤال سوم: الف (۴ امتیاز)؛ ب (۲ امتیاز)؛ ج (۵ امتیاز)؛ د (۷ امتیاز)؛ ه (۶ امتیاز)

سؤال چهارم: الف (۴ امتیاز)؛ ب (۶ امتیاز)؛ ج (۲ امتیاز)؛ د (۱ امتیاز)

سؤال پنجم: الف (۶ امتیاز)؛ ب (۴ امتیاز)؛ ج (۳ امتیاز)؛ د (۵ امتیاز)؛ ه (۲ ا متیاز)

سؤال ششم: الف (۶ امتیاز)؛ ب (۴ امتیاز)؛ ج (۲ امتیاز)

سؤال هفتم: الف (۶ امتیاز)؛ ب (۲ امتیاز)؛ ج (۴ امتیاز)

سؤال هشتم: الف (۶ امتیاز)؛ ب (۷ امتیاز)؛ ج (۵امتیاز)؛ د (۴ امتیاز)؛ ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)؛ ز (۱ امتیاز)

سؤال نهم: الف (۷ امتیاز)؛ ب (۶ امتیاز)؛ ج (۴ امتیاز)؛ د (۲ امتیاز)؛ ه (۱ امتیاز)

سؤال دهم: الف (۴ امتیاز)؛ ب (۲ امتیاز)؛ ج (۳ امتیاز)؛ د (۵ امتیاز)؛ ه (۶ امتیاز)؛ و (۱ امتیاز)

خب؛ امتیازهایتان را جمع زدید… عدد بــه دست آمده را بــا جدول مقابل مقایسه کنید و شخصیت خودتان را بشناسید.

نتیجه گیری

* اگــر امتیاز شما بالای ۶۰ است: دیگران در ارتباط و رفتار بــا شما شدیداً مراقب و هوشیار هستند آنها شما را مغرور؛ خودمحور و بی نهایت سلطه جو می دانند؛ گرچه شما را تحسین می کـنـنـد و بــه ظاهر می گویند«کاش من جای تو بودم!!» امــا معمولاً بــه شما اعتماد ندارند و نسبت بــه ایجاد رابطه ای عمیق و دوستانه بی میل و فراری هستند.

* اگــر از ۵۱ تــا ۶۰ امتیاز دارید: بدانید دوستان شما را تحریک پذیر می دانند؛ بدون فکر عمل می کنیدو سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفته می شوید ؛ علاقه مند بــه رهبری جمع و تصمیم گیریهای سریع دارید (هرچند اغلب درست از کار درنمی آیند!) دیگران شما را جسور و اهل مخاطره می دانند. کسی کــه هــمــه چیز را تجربه و امتحان می کند؛ از ماجراجویی لذت می برد و در مجموع بــه دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شما؛ از همراهی تان لذت می برند.

* اگــر از ۴۱ تــا ۵۰ امتیاز بــه دست آوردید: بــه خود امیدوار باشید ؛ دیگران شما را بانشاط؛ سرزنده؛ سرگرم کننده و جالب و جذاب می بینند.

شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتاری خوبی بهره مند هستید. فردی مهربان؛ ملاحظه کار و فهمیده بــه نظر می رسید. قادر هستید بــه موقع باعث شادی و خوشی دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزومبهترین کمک بر اعضای گروه هستید.

* اگــر ۳۱ تــا ۴۰ امتیاز نصیب شما شد: بدانید در نظر سایرین معقول؛ هوشیار؛ دقیق ؛ ملاحظه کار و اهل عمل هستید.. هــمــه می دانند شما باهوش و بــا استعداد هستید امــا مهمتر از هــمــه فروتن و متواضع هستید. بــه سرعت و سادگی بــا دیگران باب دوستی را باز نمی کنید. امــا اگــر بــا کسی دوست شوید صادق؛ باوفا و وظیفه شناس هستید. امــا انتظار بازگشت ایــن صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست می شوید امــا سخت تر دوستی ها را رها می کنید.

* از ۲۱ تــا ۳۰ امتیاز : در نظر سایرین فردی زحمت کش هستید امــا متأسفانه گاهی اوقات ایرادگیر هستید. شما بسیار بسیار محتاط و بی نهایت ملاحظه کار بــه نظر می رسید. زحمتکشی کــه در کمال آرامش و بــا صرف زمان زیاد در جمع بار دیگران را بردوش می کشد و بدون فکر و براساس تحریک لحظه ای و آنی هرگز نظر نمی دهد. دیگران می دانند شما همیشه تمام جوانب کارها را می سنجید و ســپــس تصمیم می گیرید.

* و اگــر کمتر از ۲۱ امتیاز داشتید: دیگران شما را خجالتی؛ عصبی و آدمی شکاک و دودل می دانند شخصی کــه همیشه سایرین بــه عوض او فکر می کنند؛ برایش تصمیم می گیرند و از او مراقبت می کنند. کسی کــه اصلاً تمایل بــه درگیرشدن در کارهای گروهی و ارتباط بــا افراد دیگر را ندارد!


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گل رز است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات