فال روزانه روز تولد ، فال روز تولد

شنبه 11 شهريور 1396
22:15
golroz

فال روز تولد

فال روز تولد

یه فالجالب ! کمتر آدمی بــه فالو طالع بینی اعتقاد راسخ داره ؛ امــا خوندن ایــن جور فالها

خالی از لطف نـیـسـت ؛ ضمن اینکه همیشه یه مواردی هست کــه یه جور فالیا طالع بینی

گوشزد می کنه و بــا واقعیت هم سازگاره ... مگه نه؟ رنگ خودتون رو بــا توجه بــه تاریخ تولدتون پیدا کنید و بعد توضیح مربوط بــه اون رنگ رو بخونید

در صورتیکه تاریخ تولد شما در :

اول فروردین ماه باشد سیاه هستید.
بین دوم فروردین تــا 11 فروردین باشد ارغوانی هستید
بین 12 تــا 21 فروردین باشد. شما سرمه ای است
بین 22 فروردین تــا 31 فروردین باشد نقره ای هستید.
بین یکم اردیبهشت تــا 10 اردیبهشت باشد سفید هستید.
بین 11 اردیبهشت تــا 24 اردیبهشت باشد شما آبی هستید.
بین 25 اردیبهشت تــا سوم خرداد باشد شما طلائی رنگ هستید.
بین 4 خرداد تــا 13 خرداد باشد شماشیری رنگ هستید.
بین 14 خرداد تــا 23 خرداد ماه باشد شما خاکستری هستید.
بین 24 خرداد تــا دوم تیر ماه باشد شما رنگ خرمائی هستید.
سوم تیر ماه باشد رنگ شما خاکستری است.
بین 4 تیر ماه تــا 13 تیر ماه باشد شما قرمز هستید.
بین 14 تیر ماه تــا 23 تیر ماه باشد شما نارنجی هستید.
بین 24 تیر ماه تــا سوم مرداد ماه باشد شما زرد هستید.
بین 4 مرداد ماه تــا 13 مرداد باشد شما صورتی هستید.
بین 14 مرداد تــا 22 مرداد باشد شما آبی هستید.
بین 23 مرداد تــا یکم شهریور باشد شما سبز هستید.
بین 2 شهریور تــا 11 شهریور باشد شما قهوه ای هستید.
بین 12 شهریور تــا 21 شهریور باشد شما کبود رنگ هستید.
بین 22 شهریور تــا 31 شهریور باشد شما لیمویی هستید.
متولدین یکم مهر ماه زیتونی هستند.
بین 2 مهر تــا 11 مهر ماه ارغوانی هستید.
بین 12 مهر تــا 21 مهر ماه باشد شما سرمه ای هستید.
بین 22 مهر ماه تــا یکم آبان ماه شما نقره ای هستید.
بین 2 آبان تــا 20 آبان ماه باشد شماسفید هستید.
بین 21 آبانماه تــا 30 آبانماه باشد رنگ شماطلائی است.
بین یکم آذر ماه تــا 10 آذر ماه باشد شماشیری رنگ هستید.
بین 11 آذر ماه تــا 20 آذر ماه باشد شما خاکستری هستید.
بین 21 آذر تــا 30 آذر باشد شما رنگ خرمائی هستید.
متولدین اول دیماه نیلی رنگ هستند.
بین دوم دی ماه تــا 11 دی ماه باشد رنگ شما قرمز است.
بین 12 دی تــا 21 دی ماه شما نارنجی هستید.
بین 22 دی ماه تــا 4 بهمن ماه باشد شما زردهستید.
بین 5 بهمن تــا 14 بهمن ماه باشد شما صورتی هستید.
بین 15 بهمن تــا 19 بهمن ماه باشد شما آبی هستید.
بین 20 بهمن تــا 29 بهمن ماه باشد شما سبز هستید .
بین 30 بهمن تــا 9 اسفند ماه باشد شما قهوه ای هستید.
بین 10 اسفند تــا 20 اسفند باشد شما کبود رنگ هستید.
بین 21 اسفند تــا 29 اسفند باشدلیمویی هستید.
قرمز

با نمک و دوستداشتنی؛ مشکل پسند امــا همیشه عاشق…….
اینطور بنظر میرسد کــه مورد محبت نــیــز باشید. بــا روحیه و
بشاش امــا در همان زمان میتوانید بد اخلاق هم شوید
قادرید بــا مردم بسیار خوب و بــا ملاطفت برخورد کنید و این
همان عشقی اســت کــه میتواند در راهی کــه در پیش دارید
همراهتان باشد
آدمهایی را کــه راحت صحبت میکنند دوست دارید ایــن آدمها
باعث میشوند احساس راحتی بیشتری داشته باشید

شیری رنگ
اهل رقابت و بازی دوست. دوست ندارد ببازد
ولی همیشه بشاش است
شما قابل اعتماد و امین هستید و خیلی علاقه دارید وقت
خود را بیرون بگذرانید؛ بــا دقت عشقتان را انتخاب میکنید
و بسادگی عاشق نمی شوید امــا وقتی او را یافتید تــا مدتهای
طولانی دوستش خواهید داشت

نیلی

شما بیشتر متوجه نگاهتان هستید و استانداردهای بالائی در
انتخاب عشق دارید. هــر راه حلی را بــا دقت و تفکر انتخاب
می کنید و بسیار بندرت مرتکب اشتباه احمقانه میشوید
دوست دارید رهبر باشید و بــه راحتی می توانید دوستان جدید
پیدا کنید

خاکستری

جذاب و فعال هستید؛ شما هرگز احساستان را پنهان نمی کنید
و هــر آنچه را کــه درونتان اســت آشکار می سازید. امــا ضمنا
میتوانید خودخواه هم باشید. می خواهید مورد توجه باشید و
نمی خواهید بطور نا برابر بــا شما برخورد شود. میتوانید
روز مردم را روشن کنید. شما میدانید در زمان مناسب چه
بگویید و خوش اخلاق هستید

سبز

خیلی خوب بــا افراد تازه کنار می آیید. در واقع آدم
خجالتی ای نیستی امــا گاهی اوقات بــا کلماتت بــه عواطف مردم
آسیب می رسانید. دوست دارید تــا مورد توجه و علاقه کسی
باشید کــه دوستش دارید ولــی اغلب تنهایید و بــه انتظار فرد
مورد نظرت می مانید

طلائی

شما میدانید چــه چیزی درست و چــه چیزی نادرست است. آدم
بشاشی هستید و زیاد بیرون میروید. بسیار سخت میتوانی فرد
مورد نظرت را پیدا کنی امــا وقتی او را یافتی تــا سالیان
متمادی دوباره عاشق نمی شوی

فال تولد

فال تولد

صورتی

شما همواره در تلاشید تــا در هــر چیزی بهترین باشید و دوست
دارید بــه سایرین کمک کنید. امــا بسادگی قانع نمی شوی.
دارای افکاری منفی هستید و در جستجوی عشقی شورانگیز
مانند آنچه در قصه هاست هستید

زرد

شما شیرین و بیگناهید ؛ مورد اعتماد بسیاری از مردم ؛
و دارای رهبریتی قوی در ارتباطاتتان هستید. شما خوب تصمیم
میگیرید و انتخاب درستی در زمان مناسب می گیرید. همواره
در افکار داشتن روابط عاشقانه بسر می برید

خرمائی

باهوشید و میدانید چــه چیزی درست است. میخواهید هــمــه چیز
را مطابق میل خود کنید کــه گاهی میتواند بدلیل عدم توجه
به نظر دیگران مشکل ساز باشد. امــا در مورد عشق صبور
هستید. وقتی فرد مورد نظرتان را یافتید برایتان دشوار
است فرد بهتری پیدا کنید

نارنجی

در مقابل اعمالتان مسئولیت پذیر هستید؛ می دانید چگونه
با مردم رفتار کنید. همواره اهدافی بــرای دستیابی بــه آنها
دارید و حقیقتا بــرای رسیدن بــه آنها تلاش میکنید ؛ فردی
آماده رقابت هستید. دوستانتان برایت بسیار مهم هستند و
قدر آنچه را کــه دارید میدانید؛ گاهی اوقات واکنشتان
زیادی شدید اســت و علت آن نــیــز احساساتی بودنتان است

ارغوانی

اسرار آمیز هستید؛ بهیچوجه خودخواه نیستید ؛ زود و آسان
نظرتان جلب میشود. روزتان بــا توجه بــه خلقتان میتواند
غمگین یــا خوش باشد. بین دوستان محبوب هستید امــا میتوانید
دست بــه عمل احمقانه ای نــیــز بزنید ؛ بسادگی امور را
فراموش میکنید. بدنبال شخصی هستید کــه قابل اعتماد باشد

لیموئی

آرام هستید؛ امــا بسادگی عصبانی می شوید. بــه آسانی حسادت
می ورزید و در مورد چیزهای کوچک اعتراض میکنید؛ نمی
توانید بــه یک کار بچسبید امــا دارای شخصیتی هستید که
اعتماد و علاقه هــمــه را جلب میکند

نقره ای

خیال پرداز و بامزه اید ؛ دوست دارید چیز های جدید را
بیازمایید. علاقه دارید خود سازی کنید و بسادگی می
آموزید؛ براحتی میتوان بــا شما صحبت کــرد و شما نصایح خوبی
میدهید. وقتی موضوع دوستی اســت متوجه میشوید نمی توان به
کسی اعتماد کرد؛ امــا وقتی دوستان واقعی خود را یافتید تا
پایان عمر بــه آنها اعتماد میکنید

سیاه

شما یک مبارز هستید و دارای انگیزه اید. امــا تغییر در
زندگی را نمی پسندید. زمانی کــه تصمیمی گرفتید؛ روی
تصمیمتان تــا مدتها پای می فشارید. زندگی عشقی شما نیز
توام بــا مبارزه اســت و مثل هــمــه نیست

زیتونی

شما روشن قلب و آدم گرمی هستید. همراه خوبی بــرای فامیل و
دوستانید. خشونت را نمی پسندید و میدانید چــه چیزی درست
است. شما مهربان و بشاش هستید امــا بسادگی بــه مردم حسادت
نورزید

قهوه ای

فعال و ورزشکارید ؛ بــرای دیگران مشکل اســت کــه به
شما نزدیک شوند. زمانی کــه متوجه میشوید نمی توانید به
چیزی کــه میخواهید دستیابید ؛‌ بسادگی تسلیم شده آنرا رها
میکنید

آبی

اتکا بــه نفس کمی دارید و خیلی ایرادی هستید. هنرمند
هستید و دوست دارید عاشق شوید ؛ امــا میگذارید عشقتان از
دستتان برود چــون در ایــن مورد از مغزتان فرمان میگیرید نه
از قلبتان

سرمه ای

شما جذابید و عاشق زندگی خود هستید ؛ نسبت بــه همه
چیز دارای احساسی قوی هستید و خیلی زود گیج میشوید
زمانی کــه از دست شخص یــا اشخاصی عصبانی می شوید برایتان
مشکل اســت آنها را ببخشید

سفید

شما آرزو و اهدافی در زندگی دارید زود حسادت می ورزید
نسبت بــه دیگران متفاوت و گاهی اوقات عجیب هستید امــا همه
این حالت شما را دوست دارند

کبود

احساسات شما بسادگی و ناگهانی تغییر میکند اغلب تنها
هستید ؛ مسافرت را دوست دارید. انسان صادقی هستید ولی
حرف مردم را زود باور میکنید. یافتن عشق بــرای شما سخت
است و گمگشته عشق هستید

طالع بینی روز تولد

طالع بینی روز تولد

شنبه

این افراد در برخورد بــا طوفانهای زندگی ؛زود جاخالی نمی کنند. بــرای موفقیت و خوشبختی می جنگند ودر آخر آنرا بدست می آورند.باید کناره گیری و دوری از اجتماع را کنار بگذارند.از چشم تنگی و خساست اجتناب کنن و تــا می توانند بــا مردم بــه خوش طبعی و اخلاق خوب رفتار کنند.

**********************

یکشنبه

یکشنبه روزی بسیار خوش یمن و میمون اســت ... افرادی کــه در ایــن روز بــه دنیا می آینداغلب در زندگی ثروتمند و موفق خواهند شد.هر کجا می روند شانس بــه دنبال آنهاست ... افرادی خوش بین و بشاش هستند .اما خود را خیلی جدی می گیرند. بــایــد مراقب باشند کــه گرفتار غرور و خود بینی نشوند .

**********************

دوشنبه

بچه ی متولد روز دوشنبه براحتی پولدار و ثروتمند نخواهد شــد و البته از گرسنگی نــیــز نخواهد مرد .همیشه بــه دنبال آرامش و خوشبختی اســت ... بــایــد یاد بگیرد کــه کمی بــا ثبات تر باشد.و خیلی تحت تاثیر حرفهای دیگران قرار نگیرد.البته معمولاً از عقل خود تبعیت می کــنــد و مراقب خیالات خود هست .

**********************

سه شنبه

متولدین سه شنبه زندگی کاملاً راحت و آسوده نخواهند داشت ... بــایــد بــرای خوشبختی و موفقیت خود همواره بجنگندتا بتوانند جاه طلبیهای خود را ارضاء کـنـنـد .باید مراقب باشد گرفتار سلطه جوئی و تعقیب نشود.

**********************

چهارشنبه

بچه ی متولد چهارشنبه ذاتاً هنرمند و هنرگر اســت ... بــایــد اجازه بدهد تــا استعدادهایش شکوفا شود.می تواند در زمینه های کسب درآمد هم موفق باشد امــا بــایــد از افراط و زیاده روی در ایــن مورد خودداری کنید .

**********************

پنج شنبه

کسی کــه پنج شنبه بــه دنیا آمده اســت ؛ بــایــد در همین روز نــیــز ازدواج کــنــد ... فــقــط از ایــن طریق اســت کــه می تواند اطمینان حاصل کــنــد کــه زندگی زناشوئی خوبی در انتظار اوست ... نباید در کارها زیاده روی کــنــد و تــا می تواند بــایــد قدرت شخصیتی خودرا بالا ببرد .اگر سخت کوشانه کار کــنــد و از تنبلی دوری کــنــد مطمئناً موفق خواهد شــد .

**********************

جمعه

این روز آدمهای عادی اســت ... افرادی کــه در ایــن روز بــه دنیا می آیند ؛ زندگی بسیار ساده و معمولی را پشت سر خواهند گذاشت و بــه همان زندگی نــیــز راضی و خرسندند ... فــقــط بــایــد مراقب باشند تــا زندگیشان دچار پوچی نشود .

طالع بینی تولد

طالع بینی تولد

دوستان عزیز؛ آنچه در زیر می خوانید نوعی طالع بینی ایتالیایی اســت کــه بــا توجه بــه روز تولدتان تنظیم شده است. کافی اســت بــا توجه بــه روز تولد میلادیتان گروه خود را انتخاب کرده و فالتان را بخوانید.
گروه روز تولد ( بــه تاریخ میلادی )
A 1؛ 6؛ 11؛ 16؛ 21؛ 26؛ 31
B 2؛ 7؛ 12؛ 17؛ 22؛ 27
C 3؛ 8؛ 13؛ 18؛ 23؛ 28
D 4؛ 9؛ 14؛ 19؛ 24؛ 29
E 5؛ 10؛ 15؛ 20؛ 25؛ 30

گروه A

به عشق بــه عــنــوان مهمترین چیز در زندگی می نگرید و عاشقِ عاشق شدن هستید. عده ای از افراد ایــن گروه بــه صداقت شخصی کــه بــه او علاقه مندند چندان اطمینانی ندارند. از بودن بــا دوستان لذت می برید و همواره سعی می کنید تــا دوستی وظیفه شناس باشید.

به سختی میتوانید احساسات و عواطفتان را کنترل کنید؛ کــه البته گاه از نقاط ضعفتان محسوب می شود. کسی کــه بر قلب و فکرتان تاثیرگذار است؛ ایــن روزها بسیار بــه شما کمک خواهد کرد.

گروه B

رویاها و جاه طلبی هایتان از مهمترین مسائل زندگیتان بــه شمار می روند و شما قادرید هرکاری بــرای تحقق بخشیدن بــه آنها انــجـام دهید. بــه عشق اهمیت می دهید؛ امــا ترجیح می دهید بــه دنبال شخصی کامل باشید. بــه سختی بــه دیگران اعتماد میکنید. بــه دوستانتان اهمیت می دهید؛ امــا خیلی چیزها را از آنها پنهان می کنید.

شما اهل تفکر هستید و همواره هــر دو روی سکه را می بینید. شما می توانید شریک زندگیتان را خوشبخت کنید.

گروه C

شما همیشه تصمیم گیری های عقلانی را بــه تصمیم گیری های احساسی ترجیح می دهید؛ بــه همین علت از دوستان زیادی برخوردارید. بــه زندگی بــه عــنــوان یک هدیه ی الهی می نگرید.احساسی

گروهی از مردم هستند کــه ایدآل شما محسوب می شــونــد و شما مایلید تــا مدت زمان زیادی را بــا آنها بگذرانید.

به خوبی می توانید احساسات خود را کنترل کنید امــا گاهی تصمیم گیریهای شما اثر منفی بر شریک زندگی و یــا دوستانتان می گذارد. بسیار علاقه مندید تــا یک شریک زندگی خوب بــرای همسرتان باشید.

گروه D

شما همیشه هدفی بــرای دنبال کردن در زندگی دارید و همواره آماده اید تــا در برآوردن آ رزوهای آنها کــه دوستشان دارید؛ کمک کنید. دوستانتان اهمیت زیادی برایتان دارند و شما همیشه آماده ی کمک بــه آنها هستید.

به ندرت می توانید احساسات خود را کنترل کنید و بــه همین دلیل گاه مجبور می شوید تــا دوباره کاری کنید.

گروه E

از آن دسته آدم هایی هستید کــه دوست دارید عاشق باشید. تصمیم گیری های عاطفی را بر تصمیم گیری های عقلانی ترجیح می دهید. شما زندگی را فــقــط در خوش گذرانی می بینید و از طرفداران دوست یابی هستید.

رویاهای بسیاری در سر دارید؛ امــا چندان در جهت تحقق آنها تلاش نمی کنید و شاید همین مسئله جزء نقاط ضعف شما باشد. بــا کسی کــه از نظر شما شخصی کامل اســت برخورد خواهید کــرد .


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گل رز است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات