چیستان با جواب

پنجشنبه 9 شهريور 1396
1:14
golroz

چیستان

چیستان

۱- یک نفر بــا تفنگ بــه ســوی پرنده ای تیری انداخت و او را نقش بر زمین ساخت. پرنده بلافاصله درگذشت. حالا از کجا بدانیم بچه ای کــه پرنده در شکم دارد حلال اســت یــا حرام؟

.

۲- یک زن و شوهر هفت پسردارند و هــر پسر یک خواهر ایــن خانواده چند نفرند؟

.

۳- سخت اســت سنگ نیست؛ چهار پا دارد شتر نیست؛ تخم می گذارد پرنده نیست.

.

۴- اون چیه کــه وقتی میبینیش نمیخریش.
اگه هم بخریش نمیپوشیش.
اگه هم بپوشیش نمیبینیش؟

.

۵- آن چیست کــه دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کــنــد و می رود و کسی هم بــه گردش نمی رسد؟

.

۶- حکم اعدام متهمی را صادر می کـنـنـد و مضمون «بخشش لازم نیست؛ اعدامش کنید.» را بــه امضا؛ دادستان می رسانند. پــس از امضاء دادستان؛ مأمور اجرای حکم؛ بــا تغییری در مضمون؛ جمله را بــه صورتی در می آورد کــه جلو اعدام متهم را می گیرد؛ او چــه تغییری در جمله بوجود می آورد؟

.

۷- چــه تفاوت آشکاری بین مس؛ کُرُم؛ طلا و آهن وجود دارد؟

.

۸- شخصی دریک اتاق بــه ابعاد ۵×۲۰×۲۰ متر؛ خودش را بــا یک ریسمان دومتری از سقف آویزان می کــنــد و دار می زند. وقتی بــه در اتاق او می آیند و می بینند از او صدایی شنیده نمی شود؛ نگران می شــونــد و در را می شکنند بــا کمال تعجب می بینند؛ او از سقف خودش را دار زده اســت و در اتاق را از درون قفل کرده و کلید را در جیبش گذاشته است. بــا اینکه میز؛ صندلی؛ نردبام یــا چیز دیگری در اتاق نبوده است؛ او چگونه خود را دار زده است؟

.

۹- از حضرت علی (ع) پرسیدند:
واجب و واجبتر چیست؟ نزدیک و نزدیکتر کدامند؟ عجیب و عجیب تر چیست؟ سخت و سخت تر چیست؟ اگــر شما بودید چــه جوابی می دادید؟ حضرت علی چــه جوابی داد؟

.

۱۰ – آن چیست کــه بــا گریستن آسمان اشک آن روان می شود؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

چیستان بــه همراه جواب

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

جواب چیستان ها :

۱- پرنده تخمگذار اســت و بچّه زا نـیـسـت تــا بچه ای در شکم داشته باشد.

.

۲- ده نفر

.

۳- لاکپشت

.

۴ – پاسخ کفن است.

.

۵ – دوچرخه

.

۶- مأمور ویرگول را از جلو کلمه «نیست» بر می دارد و جلو کلمه «بخشش» می گذارد؛ بدین ترتیب: «بخشش؛ لازم نـیـسـت اعدامش کنید.»

.

۷- آهن؛ زیــرا سایر فلزات فاقد نقطه هستند و تنها آهن اســت کــه نقطه دارد.

.

۸- پیش از خودکشی؛ تعدادی قالب یخ بــه درون اتاق می آورد؛ آنها را روی هم و زیر پا می گذارد و بــا استفاده از آنها طناب را بــه سقف وصل می کــنــد و بــه گردن خود می اندازد. آنگاه یخها کم کم آب می شــونــد و از پایین در اتاق بــه بیرون تراوش می کـنـنـد بطوریکه هنگام حضور دیگران اثری از یخها نبوده و همین امر موجبات شگفتی آنان را فراهم می سازد.

.

۹- حضرت علی (ع) فرمود: ۱- واجب اطاعت از خدا و واجبتر از آن ترک گناه اســت ۲- نزدیک قیامت و نزدیکتر از آن مرگ اســت ۳- عجیب دنیا و عجیب تر از آن محبت دنیاست ۴- سخت قبر اســت و از آن سخت تر؛ دست خالی بــه قبر رفتن است.

.

۱۰- ناودان

چیستان بــا جواب

چیستان بــا جواب

۱ – آن چیست کــه چــه پر باشد و چــه خالی وزنش یکی است؟

.

۲- ایــن عبارت را درست بخوانید: گندم فروشا؛ ارزن آمد نخود آمد ماش فرستادیم برنجش مده؛ برنجش بده.

.

۳- آن چیست کــه سر ندارد؛ کلاه دارد؛ یک پا دارد و کفش ندارد؟

.

۴- آن چیست کــه در رادیو و دریا مشترک و هردو آن را دارند؟

.

۵- چیست آن گرد گنبد بی در پوست در پوست گرد یکدیگر
هرکه بگشاید این معما را رخش از آب دیده گردد تر

.

۶ – عبارت زیر را بخوانید:H-M-B-A-A4-B-R

.

۷- بالای آن جای حساب است؛ پایین آن بازی تاب است؟

.

۸ – آن چیست کــه یک چشم و یک پا دارد؟

.

۹ – چراغ راهنمایی و رانندگی کــه روبروی خیابان اســت قرمز است؛ افسر راهنمایی هم در آنجا ایستاده است؛ بــا اینحال راننده ای از چراغ قرمز می گذرد و کسی مزاحم او نمی شود. چطور چنین چیزی مــمــکن است؟

.

۱۰- آن چیست قبای زرد در بر دارد؛ اندام ظریف چــون صنوبر دارد؛ زرد است؛ بــه مشام تلخ اســت ولــی طعمی چــون شکر دارد؟

.

۱۱- آن کدام گیاه اســت کــه اگــر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟

***

***

***

چیستان هـای نـاب

***

***

***

***

***

چیستان و معما باجواب

***

***

***

***

***

پاسخ چیستان ها:
۱ – نوار

.

۲ – عبارت اینگونه خوانده می شود: «گندم فروشا؛ ار؛ زنی آمد؛ نه خود آمد ماش (ما او را) فرستادیم؛ بــه رنجش مده؛ برنجش بده

.

۳ – قارچ

.

۴ – موج

.
۵ – پیاز

.

۶ – عبارت مزبور چنین خوانده می شود: «هاشم بیا آچار بیار»

.

۷- ساعت پاندول دار

.

۸ – سوزن

.

۹ – آن راننده پیاده بوده است؛ بنابراین افسر راهنمایی کاری باو ندارد

.
۱۰- لیموشیرین

.

۱۱- شلغم نیم آن لنگ اســت در معنی

چیستان بــا جواب کوتاه

چیستان بــا جواب کوتاه

1- آن چیست کــه یکی اســت و همیشه بــا تو است؟
2 – عجایب جنگل بی پایه دیدم؛ عجایب چادر بی سایه دیدم؛

بدیدم صنعت پروردگارم؛ دوتا سوداگر بی مایه دیدم.

3- عجایب صنعتی دیدم در ایــن دشت؛ درخت پرگلی بی سایه میگشت؟

4- آن چیست کــه از میان آب می گذرد؛ ولــی خیس نمی شود؟
5- آن چیست کــه نمیتوانید ببینیدش؛ یــا بچشیدش؛ یــا بــا دستتان لمسش بکنید؛ ولــی بــرای هــمــه تان لازم اســت و هــمــه جا هست؟

6 – آن جسم عجب چیست کــه بر چرخ پدید است

گه پرده ماه اســت و گهی حاجب شید است؟

7- نه دست دارد؛ نه پا دارد؛ از هــمــه جا خبر دارد!

8- آن چیست کــه تــا آسمان نگرید؛ اشکش روان نمی شود؟
9- آن چیست کــه نه دست دارد و نه پا؛ در هــمــه جای زمین اســت و نمی رود بــه هیچ جا؟
10- آن چیست کــه نه دست دارد؛ نه پا؛ نه استخوان دارد؛ نه گوشت؛ ولــی همیشه راه میرود و و هیچ وقت هم خسته نمی شود؟

11- آن چیست کــه خودش آب؛ دُشمنش آب؟
12- آن کدام دوبرادرند کــه در زیر یک کوه زندگی میکنند؛و هیچ وقت خانه یکدیگر را نمی بینند؟

13- آن کدام شب تاریک اســت کــه در میان روز دیده میشود؟

14- ایــن سر کوه؛ اَرّه اَرّه آن سر کوه؛ اَرّه اَرّه میان کوه؛ گوشت بره!

پاسخها

1- خدا

2- آسمان و خورشید و ماه

3- آسمان پرستاره

4- نور

5- هوا

6- ابر

7- باد

8- باران

9- خاک

10- آب جوی و رود

11- یخ

12- چشمها

13- سیاهی چشم

14- دندانها و زبان


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گل رز است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات