تست هوش تصویری

پنجشنبه 9 شهريور 1396
1:12
golroz

تست هوش

تست هوش

تست هوش اول:

در ایــن تست هوش؛ تصویر ۹ انسان مخفی شدن.

با پیدا کردن ۶ تصویر در ایــن تست هوش؛میتونی از داشتن یه هوش معمولی خیالتون راحت بشه.

اگه تصویر هفتمی رو پیدا کردی متوجه میشی هوشت از حد معمول بالاتره و اگه در ایــن تست هوش تصویر هشتمی رو پیدا کردی خیالت از داشتن یه هوش تقریبا خوب تخت تخت بشه و اگه نهمی رو پیدا کردی بــایــد بهت تبریک بگیم چــون تو از دسته افراد خیلی باهوش بــه حساب میایی.

تست هوش اول

تست هوش دوم:

تست هوش تصویری(درخت)

اگر بین ۰ تــا ۵ تصویر صورت پیدا کردید – سبک مغز

اگر ۶ یــا ۷ تصویر صورت پیدا کردید – کــنــد ذهن

اگر ۸ یــا ۹ تصویر صورت پیدا کردید – معمولی

اگر ۱۰ یــا ۱۱ تصویر صورت پیدا کردید – خیلی خوب

اگر ۱۲ یــا ۱۳ تصویر صورت پیدا کردید – نابغه

تست هوش دوم

تست هوش سوم:

دقت کنید, تو ایــن تصویر چندتا حیوون هست ؟ اگــر بتوانید ۲۵ حیوان را پیدا کنید نشان از هوش سرشار شماست. فراموش نکنید شما تنها ۱ دقیقه فرصت دارید تــا هــر ۲۵ حیوان را نام ببرید.

تست هوش سوم

تست هوش چهارم:

تست هوش تصویری (دانه های قهوه)

در ایــن تست هوش اگــر بتوانید ظرف ۳ ثانیه صورت مردی را در میان دانه های قهوه در عکس پیدا کنید؛ نیم کره راست مغز شما؛ بهتر از افراد دیگر پرورش یافته است. اگــر بین ۳ ثانیه تــا یک دقیقه طول بکشد؛ نیم کره راست مغز شما بــه صورت عادی پرورش یافته است. اگه بین یک دقیقه تــا سه دقیقه طول بکشد؛ یعنی سمت راست مغز شما کــنــد عمل میکند و بــایــد پروتئین بیشتری مصرف کنید. اگــر هم بعد از سه دقیقه هنوز نتوانستید آنرا پیدا کنید؛پیشنهاد میشود بیشتر بــه دنبال انــجـام اینگونه تست ها باشید تــا آن بخش از مغزتان قوی تر بشود.

(صورت 1 دانه اســت پــس بــه دنبال یک دانه باشید)

تست هوش چهارم

تست هوش هیجانی

تست هوش هیجانی

شنیده اید کسی بگوید: «من هیچ حرفی نزدم امــا او از چشم هایم؛ حسم را خواند؟» بــرای شما هم پیش آمده کــه چشم هایتان احساس واقعی تان را لو دهد؟ شما چطور بلدید از چشم و حالات صورت دیگران نگرانی؛ تعصب؛ عصبانیت و ترس را بخوانید؟ آزمونی کــه پیش رویتان است؛ بــه شما خواهد گــفــت هوش عاطفی (هیجانی) تان کــه یکی از مولفه های هوش اجتماعی است؛ تــا چــه حد است. بــه ایــن 20 چهره خوب دقت کنید و احساسشان را حدس بزنید.

در نهایت؛ پاسخ هایتان را بــا کلید سوالات تطبیق دهید و بــرای هــر پاسخ درست یک امتیاز بــرای خود درنظر بگیرید تــا معلوم شــود چــه نمره ای از 20 می گیرید! البته بــا توجه بــه ایــن کــه ایــن عکس ها مربوط بــه یک فرهنگ دیگر است؛ مــمــکن اســت برخی از واکنش ها در فرهنگ ما مقداری متفاوت باشد.

1- ایــن خانم چــه احساسی دارد؟

این خانم چــه احساسی دارد؟

الف)خجالت زدگی ب) ترس ج) ناراحتی د) تعجب

2- صورت ایــن آقا نشان دهنده حس …….. است.

صورت ایــن آقا نشان دهنده حس ........ است.

الف) مجذوب ب) هیجان زده ج) خوشحال د) مودب

3- بــه نظر شما ایــن آقا چــه حالی دارد؟

به نظر شما ایــن آقا چــه حالی دارد؟

الف) ناراحت ب) درد ج) عصبانیت د) منزجر

4- ایــن حالت صورت یعنی ……….

این حالت صورت یعنی ..........

الف) کمرویی و خجالت ب) ناراحتی ج) سرگرم د) شرم و روسیاهی

5- ایــن خانم چــه حسی دارد؟

این خانم چــه حسی دارد؟

الف) غرور ب) تحقیر ج)هیجان د) خشم

6- ایــن حالت چشم ها و دهان یعنی ………

این حالت چشم ها و دهان یعنی .........

الف) ترس ب) هیجان ج) تعجب د) همدردی

7- بــه نظرتان حالت چهره ایــن آقا چــه می گوید؟

به نظرتان حالت چهره ایــن آقا چــه می گوید؟

الف) ناراحتی ب) شرم و روسیاهی ج) انزجار د) تحقیر

8- ایــن حالت یعنی ………….

این حالت یعنی .............

الف) عصبانیت ب) درد ج) انزجار د) ناراحت

9- ایــن خانم احساس …….. می کند.

این خانم احساس ........ می کند.

الف) گرایش و میل ب) کمرویی ج) مجذوب شدن د) عشق

10- ایــن حالت نشان دهنده چــه حسی است؟

این حالت نشان دهنده چــه حسی است؟

الف) شرم و روسیاهی ب) عصبانیت ج) ناراحتی د) درد

11- ایــن آقا احساس …….. می کند.

این آقا احساس ........ می کند.

الف) همدردی ب) ناراحتی ج) خشم د) علاقه

12- حالت چهره ایــن فرد بــه شما می گوید او …….. است.

حالت چهره ایــن فرد بــه شما می گوید او ........ است.

الف) سرگرم ب) علاقه مند ج) متعجب د) هیجان زده

13- حالت چهره ایــن فرد نشان دهنده چــه حسی است؟

حالت چهره ایــن فرد نشان دهنده چــه حسی است؟

الف) تعجب ب) علاقه ج) گرایش و میل د) خوشحالی

14- ایــن آقا احساس …….. می کند.

این آقا احساس ........ می کند.

الف) ناراحتی ب) شرم و روسیاهی ج) انزجار د) همدردی

15- حالت چهره ایــن فرد نشان دهنده چــه حسی است؟

حالت چهره ایــن فرد نشان دهنده چــه حسی است؟

الف) ناراحتی ب) غرور ج) کمرویی د) شرم و روسیاهی

16- لبخند ایــن فرد نشان دهنده ……. است.

لبخند ایــن فرد نشان دهنده ....... است.

الف) خوشحالی ب) گرایش و میل ج) ادب د) همدردی

17- چهره ایــن خانم نشان دهنده کدام حس است؟

چهره ایــن خانم نشان دهنده کدام حس است؟

الف) ناراحتی ب) شرم و روسیاهی ج) کمرویی د) عشق

18- چــه احساسی را از ایــن چهره می خوانید؟

چه احساسی را از ایــن چهره می خوانید؟

الف) احساس گناه ب) ناراحتی ج) درد د) انزجار

19- حالت چهره ایــن فرد می گوید او …….. است.

حالت چهره ایــن فرد می گوید او ........ است.

الف) راضی ب) مجذوب ج) عاشق د) علاقه مند

20- چــه احساسی را در چهره ایــن آقا می خوانید؟

چه احساسی را در چهره ایــن آقا می خوانید؟

الف) تعجب ب) هیجان ج) ترس د) انزجار

1- ب 2- ج 3- ج 4- ب 5- الف 6- ج 7- د 8- ج 9- ج 10- د 11- الف 12- الف 13- ب 14- الف 15- د 16- ج 17- ج 18- ج 19- ج 20- الف

اصطلاح هوش عاطفی بــرای اولین بار در دهه ۱۹۹۰ توسط دو روان‌شناس بــه نام‌های جان مایر و پیتر سالووی مطرح شد. آنان اظهار داشتند؛ کسانی کــه از هوش هیجانی برخوردارند؛ می‌توانند عواطف خود و دیگران را کنترل کرده؛ بین پیامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز گذارند و از اطلاعات عاطفی بــرای راهنمایی فرایند تفکر و اقدامات شخصی استفاده کنند.

هوش هیجانی بــه دلیل کاربردهایی کــه دارد؛ جایگاهی ویژه برخوردار است. بخصوص در مورد کودکان؛ بسیار مفید می باشد. هوش هیجانی بــه کودکان کمک می‌کند تــا در موقعیت‌های تهدید کننده و خطرناک؛ واکنش مناسب تری بــرای نجات خود انــجـام دهند. همچنین بــا کمک هوش هیجانی می توانند بــه ریشه‌های غم و شادی در خود پی ببرند و آن را مدیریت کنند. حساسیت و هوش هیجانی بالاتر بــه کودکان کمک می‌کند تــا نیازهای دیگران را درک کـنـنـد و حداقل بــا همدلی بــه آنها کمک کـنـنـد و بــا کنترل بر احساسات خود؛ حس مسئولیت پذیری را در خود تقویت کنند. در مجموع هوش هیجانی بــه خصوص بــه کودکان ما کمک می‌کند تــا یادگیری بهتری داشته باشند و خوشحال تر و سالم تر و موفق تر از دیگران باشند.

همچنین متون علم مدیریت بر ایــن باور هستند کــه رهبران و مدیران بــا هوشهای هیجانی بالاتر؛ توان بیشتری بــرای هدایت سازمان تحت کنترل شان دارند. یافته‌های جدید نشان می‌دهد کارکنانی کــه دارای وجدان کاری و احساس وظیفه شناسی بالایی هستند امــا فاقد هوش هیجانی و اجتماعی هستند در مقایسه بــا کارکنان مشابهی کــه از هوش هیجانی بالایی برخوردارند؛ عملکرد ضعیف تری دارند.

تست هوش استاندارد

تست هوش استاندارد

با ایـن تـست هـوش؛ IQ خـود را مشخـص کنیـد

تستی کــه در زیر مشاهده می کنید؛ شاید در عین حال کــه ساده ترین؛ بـلـکـه تعیین کننده ترین تست بــرای سنجش آی کیو باشد. بــرای انــجـام ایــن تست بــایــد پــس از خواندن هــر سئوال در عرض فــقــط 5 ثانیه بــه آن جواب درست را بدهید و در نزد خودتان یادداشت کنید. در پایان تعداد پاسخهای درست شما ضرب در 10 میشود و میزان آی کیو شما را نشان میدهد.

1. بعضی از ماهها 30 روز دارند بعضی 31 روز چند ماه 29 روز دارد؟

2. اگــر دکتر بــه شما 3 قرص بدهد و بگوید هــر نیم ساعت 1 قرص بخور چقدر طول میکشد تــا تمام قرصها خورده شود؟

3. من ساعت 8 شب بــه رختخواب رفتم و ساعتم را کوک کردم کــه 9 صبح زنگ بزند وقتی بــا صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم چند ساعت خوابیده بودم؟

4. عدد 30 را بــه نیم تقسیم کنید و عدد 10 را بــه حاصل آن اضافه کنید چــه عددی بــه دست می آید؟

5. مزرعه داری 17 گوسفند زنده داشت تمام گوسفند هایش بــه جز 9 تــا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟

6. اگــر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید کــه در آن یک بخاری نفتی یک چراغ نفتی و یک شمع باشد اول کدامیک را روشن میکنید؟

7. فردی خانه ای ساخته کــه هــر چهار دیوار آن بــه سمت جنوب پنجره دارد خرسی بزرگ بــه ایــن خانه نزدیک میشود ایــن خرس چــه رنگی است؟

8. اگــر 2 سیب از 3 سیب بردارین چند سیب دارید؟

9. حضرت موسی از هــر حیوان چند تــا بــا خود بــه کشتی برد؟

10. اگــر اتوبوسی را بــا 43 مسافر از مشهد بــه سمت تهران برانید و در نیشابور 5 مسافر را پیاده کنید و 7 مسافر جدید را سوار کنید و در دامغان 8 مسافر پیاده و 4 نفر را سوار کنید و سرانجام بعد از 14 ساعت بــه تهران برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟

و امـــــــا پاسخ تست ها :

1. تمام ماهها حداقل 29 روز را دارند.

2. یک ساعت (شما یک قرص را در ساعت 1 و دیگری را در ساعت 1/5 و بعدی را در ساعت 2 می خورید).

3. فــقــط یک ساعت. ساعت کوکی نمیتواند شب و روز را تشخیص دهد پــس بــه اولین ساعت 9 کــه برسد زنگ میزند کــه ساعت همان 9 شب است.

4. حاصل 70 اســت (تقسیم بر نیم معادل ضرب در 2 است).

5. او 9 گوسفند خواهد داشت.

6. اول بــایــد کبریت را روشن کرد.

7. سفید چــون خانه ای کــه هــر چهار دیوارش رو بــه سمت جنوب پنجره داشته باشد بــایــد در نوک قطب جنوب باشد.

8. همان 2 سیب.

9. هیچ (حضرت نوح بود نه حضرت موسی)

10. خوب خودتونید دیگه (نام خودتان)

ارزیابی تست و سطح هوش بر اساس تعداد جوابهای نادرست :

7 جواب نادرست و بیشتر : دانش آموز دبستان

6 جواب نادرست : دانش آموز دبیرستان

5 جواب نادرست : دانشجو

2 تــا 4 جواب نادرست : استاد دانشگاه

1 جواب نادرست : آی کیو فوق العاده


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گل رز است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات